Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:284 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 11.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til forrige spørsmål, jf. skriftlig spørsmål nr. 283.
Jeg ønsker også at statsråden redegjør for ved hvilken hjemmel politiet gjør dette, og om statsråden er enig i at når man er 18 år og myndig også bør ha fullverdige konsert- og utelivstilbud hvis de lokale folkevalgte ønsker dette, og hva som gjør at politiet i Oslo er mer liberale på dette området enn politiet i Drammen?

Begrunnelse

Jeg viser til forrige spørsmål og begrunnelse med eksempler.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Representanten Jørun Rytman har stilt meg to spørsmål som besvares samlet nedenfor.

Det følger av alkoholloven § 1-7 første og annet ledd at det er kommunen som gir skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Kommunen har frihet til å fastsette de skjenketider som er ønskelige innenfor alkohollovens maksimaltider. Etter alkoholloven § 4-4 kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av § 4-4, første ledd. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. Loven tillater skjenking fram til klokken 03.00, og konsum må da opphøre senest 03.30. Utøvelse innenfor det tidsrom som er satt i bevillingsvedtaket fordrer at stedet har lov til å ha åpent så lenge.

Utøvelse av skjenkebevilling er avhengig av at ev. andre nødvendige tillatelser for virksomheten er innhentet, herunder serveringsbevilling eller politiets tillatelse til å avholde arrangement. Før bevilling gis, skal det derfor innhentes uttalelse fra politiet og sosialtjenesten i kommunen, jf. § 1-7 annet ledd. For politiet vil det være aktuelt å uttale seg om tillatelse til å avholde arrangement eller sette vilkår for avvikling av arrangementer, før søknad om skjenking avgjøres.

Jeg har forelagt spørsmålene fra representanten Rytman for Politidirektoratet som har innhentet opplysninger om den aktuelle saken fra politiet i Søndre Buskerud politidistrikt. Politidirektoratet opplyser at politiet i Drammen har et nært samarbeid med Drammen kommune, utelivsbransjen der og tunge aktører ellers om utvikling av byen. Dette gjelder også søknader om arrangementer som nevnt ovenfor. Alle søknader behandles enkeltvis av politiet. Ved behandlingen av søknadene er utgangspunktet at politiet skal være en positiv medvirker til byutviklingen.

Jeg har fått opplyst at politiet i Søndre Buskerud politidistrikt også legger vekt på å ha en tydelig holdning i alkoholspørsmål ved å gi tydelige råd innenfor det som er politiets fagområde, og der hvor regelverket gir politiet en uttalelsesrett. I denne sammenhengen har politimesteren prioritert å gjøre oppmerksom på de ordensmessige konsekvenser som politikernes vedtak har. Dette gjelder også vedtak om for eksempel godkjennelse av flere utesteder med alkoholservering m.m. Politimesteren i Søndre Buskerud har med utgangspunkt i politiets generelle erfaringer, og utviklingen i Drammen i den senere tid spesielt, inntatt en restriktiv holdning til steder med 18-års aldersgrense.

Politiets tilstedeværelse i bybildet, særlig ved stengetid, er tydelig konfliktdempende i situasjoner hvor det ellers raskt kunne ha utviklet seg til voldshandlinger, noe som også politiet i Drammen opplyser om. Dette er imidlertid en kostnadskrevende tjeneste. Drammen politistasjon, og Søndre Buskerud politidistrikt for øvrig, understreker at man også bruker betydelige ressurser på å styrke helgetjenesten. Søndre Buskerud politidistrikt har derfor også med hjemmel i politiloven § 11 ved flere arrangementer benyttet sin adgang til å sette vilkår for avviklingen av arrangementene. Dette ble blant annet gjort for den omtalte konserten i Drammenshallen. Vilkårene som ble satt av politiet for å kunne gi sitt samtykke til at denne konserten kunne avholdes, ble vurdert ut fra hensynet til å sikre ro og orden i forbindelse med arrangementet.

Etter min oppfatning er det prisverdig at lokale myndigheter, både kommune og politi, legger vekt på det forebyggende arbeidet, og at kommunen som ansvarlig organ for skjenkepolitikken, bruker den myndighet man har etter alkoholloven. På bakgrunn av det lokale samarbeidet politiet har med Drammen kommune om denne del av skjenkepolitikken, finner jeg ingen grunn til ytterligere kommentarer til ovennevnte spørsmål.