Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:288 (2006-2007)
Innlevert: 04.12.2006
Sendt: 05.12.2006
Besvart: 13.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at saksbehandlingen knyttet til T-forbindelsen som skal knytte Karmøy, Haugesund og Tysvær sammen videreføres på en måte som hindrer utsettelse av dette prosjektet, og kan statsråden sørge for prioritet på de gjenstående oppgaver slik at prosjektet kommer til Stortinget i vårsesjonen 2007?

Begrunnelse

T-forbindelsen i Haugaland omtales i aviser hvor det fremgår at prosjektet kan bli forsinket bl.a. fordi det ennå ikke er sendt på ekstern kvalitetssikring. For å holde tidsplanen er byggetiden allerede kortet ned, slik at muligheten for å ta inn på byggetid videre ikke er mulig. Prosjektet er nå avhengig av at saksbehandlingen gjøres effektivt, slik at prosjektet kan legges frem for Stortinget i vårsesjonen, og slik at Vegvesenet kan komme i gang med de nødvendige anbudsprosessene dersom nye forsinkelser skal unngås.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen arbeider med materialet som skal legges fram for ekstern kvalitetssikring (KS2) av T-forbindelsen. Kostnadsoverslaget blir oppdatert etter at det er foretatt justeringer i prosjektet, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007), side 79. Ut fra gjeldende rutiner ville det likevel vært behov for oppdatering selv om det ikke hadde vært foretatt justeringer i prosjektet.

T-forbindelsen og Haugalandspakken forberedes som to separate bompengesaker innenfor samme geografiske område. Det blir utarbeidet en trafikkanalyse for bl.a. å sikre at trafikkgrunnlaget for T-forbindelsen sees i sammenheng med Haugalandspakken.

Arbeidet med forberedelsene til ekstern kvalitetssikring av T-forbindelsen har høy prioritet i Statens vegvesen. Utkastet til stortingsproposisjon om utbyggingen av rv 47 T-forbindelsen kan først ferdigstilles når resultatene fra ekstern kvalitetssikring er kjent. Disse resultatene forventes å foreligge i løpet av våren 2007. Dette vil legge til rette for at en stortingsproposisjon kan fremmes for Stortinget i høstsesjonen 2007. T-forbindelsen vil uansett bli forelagt Stortinget så snart det er praktisk mulig etter at kvalitetssikringen er avsluttet.