Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:303 (2006-2007)
Innlevert: 05.12.2006
Sendt: 06.12.2006
Besvart: 12.12.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Landbruks- og matdepartementet har varslet vesentlig utvidet jakttid på elg og hjort, i forbindelse med satsing på jaktturisme.
Ser ikke statsråden noen betenkeligheter med dette, tatt i betraktning de store områdene storviltjakt legger beslag på, og mulige konflikter med annen bruk av og ferdsel i terrenget?

Begrunnelse

Det framgår av Landbruks- og matdepartementets pressemelding av 21. november at departementet ønsker å forlenge jakttiden til lille julaften hvert år i fem år framover. Etter søknad skal den også kunne utvides til 31. januar.
Venstre er i utgangspunktet også positiv til satsing på jaktturisme og en utvidet jakttid, men ser at dette i noen tilfeller kan føre til brukskonflikter og ulemper. Derfor bør en slik mulighet gis til kommunene, og ikke fremmes som en generell tillatelse uten mulighet for lokal diskusjon og innflytelse.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte 29. mai 2006 forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2007-31. mars 2012 til høring. Landbruks- og matdepartementet var høringsinstans og avga høringsuttalelse pr. 6. november 2006. Det er DN som fastsetter jakttidsrammene i medhold av viltloven, etter oppsummering av høringsuttalelsene.

Landbruks- og matdepartementets høringsuttalelse er positiv til de endringer DN foreslår i forhold til mulighetene for forlenget jakttid på elg og hjort. Ut over dette har departementet bl.a. foreslått at DN vurderer en generell forlengelse av jakttiden på elg og hjort fram til 23. desember.

Argumentasjonen for lengre jakttid for elg og hjort er knyttet til det næringsmessige aspektet og til befolkningens adgang til friluftsliv, jakt og fiske.

Fra 2003 til 2005 har DN gjennomført en prøveordning med utvidet jakt på elg og hjort i 6 områder i Sør- og Midt-Norge. Evalueringen av ordningen viser at lenger jakttider gir økt næringsutvikling basert på gårdens utmarksressurser. Lengre jakttid har særlig gitt en positiv effekt for de store rettighetshaverne med et større jakttilbud for hjorteviltjegerne. Jeg legger til grunn at en generell åpning for lengre jakttid vil gi større forutsigbarhet og mulighet for å utvikle gode produkt også på de mindre eiendommene. Ved en generell forlengelse av jakttiden bør det også være mulig å unngå forskjellsbehandling mellom regioner eller kommuner.

Evalueringen viser at det ikke er registrert store negative ulemper i prøvekommunene i forhold til andre brukeres adgang til utmarka. Småviltjegere og turgåere må kunne drive sine aktiviteter også under elg- og hjortejakt. Rettighetshavere, jegere og deres organisasjoner må ta de nødvendige hensyn til at andre brukere av utmarka ikke føler seg utrygge når de ferdes i områder der det jaktes. Dette gjelder generelt, også med dagens jakttidsbestemmelser.

Jeg mener at både grunneiere og brukerinteresser har vilje til og felles interesse i flerbruk av utmarka. Med forlenget jakttid forventer jeg at de ulike interessene legger stor vekt på å utvikle gode samarbeidsforhold, samtidig som landbruket og næringslivet på bygdene for øvrig kan dra nytte av økt verdiskaping med basis i viltressursene, opplevelsesaktiviteter og reiseliv.