Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:311 (2006-2007)
Innlevert: 07.12.2006
Sendt: 07.12.2006
Besvart: 14.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge artikkel i Aftenposten 7. desember 2006 blir det hvert år smuglet flere titalls svarte millioner fra Norge til Pakistan. Antall beslag tyder på at det er gjort svært lite for å stanse eller begrense denne pengestrømmen. Undertegnede forutsetter at finansministeren snarest iverksetter effektive tiltak for å avdekke flere lovbrudd.
På bakgrunn av dette, ønsker jeg også en redegjørelse fra finansministeren om norske myndigheter har oversikt over hvilke eiendeler skattemessig bosatte i Norge har i f.eks. Pakistan?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge av 28. mai 2005 nr. 29 (valutaregisterloven) har som formål å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling. Formålet skal nås ved at kontroll- og etterforskningsorganer, som for eksempel politiet og skatteetaten, skal få tilgang til opplysninger i valutaregisteret.

Banker og andre finansieringsforetak som har tillatelse til å drive valutavirksomhet, skal rapportere om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Opplysningene skal rapporteres elektronisk til valutaregisteret innen fastsatte frister og i den form Toll- og avgiftsdirektoratet bestemmer.

Enhver som tar med seg kontanter i sedler og mynt som tilsvarer et beløp over 25 000 norske kroner, skal deklarere beløpet for tollmyndighetene. Tollmyndighetene rapporterer til valutaregisteret opplysninger om slik deklareringspliktig inn- og utførsel.

På bakgrunn av rapporteringene fra tollmyndighetene og foretak som driver valutavirksomhet, gir valutaregisteret utfyllende informasjon om valutavekslinger og fysiske eller elektroniske overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge. Politiet, skattemyndighetene og flere andre kontrolletater har tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med deres etterforskning, kontrollvirksomhet og tilsyn.

Tollmyndighetene fører kontroll med at plikten til å deklarere fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler overholdes. I løpet av de ti første månedene i 2006 avdekket tollmyndighetene totalt 51 tilfeller av valutasmugling. Samlet beslaglagt beløp i denne perioden tilsvarer 8 909 887 norske kroner. Kontrollen med fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler er en integrert del av tolletatens grensekontroll. Når det avdekkes brudd på deklareringsplikten, anmeldes forholdet rutinemessig til politiet.

Skattytere som er skattemessig bosatt i Norge, er i utgangspunktet skattepliktig hit for all inntekt og formue de har i Norge og utlandet. På selvangivelsen som leveres etter utløpet av inntektsåret, skal skattyterne opplyse om brutto formue og inntekt, fradragsposter og annen informasjon som har betydning for ligningen. Det følger av dette at skattytere som er bosatt i Norge plikter å oppgi på selvangivelsen skattepliktig formue som de har i utlandet, for eksempel Pakistan.

Gjennom skatteavtale av 5. desember 1986 har Norge og Pakistan fordelt seg imellom retten til å beskatte eiendeler som personer bosatt i våre to land har i det andre landet. Skatteavtaler inngås for å unngå dobbeltbeskatning og å forebygge skatteunndragelser. Med hensyn til reglene til unngåelse av dobbeltbeskatning er det slik at inntekt av fast eiendom i Pakistan, aksjeutbytte fra selskaper i Pakistan og renter fra Pakistan i utgangspunkt kan skattlegges både i Norge og Pakistan. Dobbeltbeskatning unngås for inntekter av fast eiendom i Pakistan ved at disse unntas fra beskatning i Norge (unntaksmetoden). Utbytte- og renteinntekter fra Pakistan skattlegges her, men det gis fradrag for skatt betalt på disse inntektene i Pakistan (kreditmetoden). I nyere norske skatteavtaler benyttes kreditmetoden også for inntekter av fast eiendom. Skatteavtalens bidrag til forebyggelse av skatteunngåelse består i at den gir adgang til utveksling av skatterelevante opplysninger.

De opplysningene som framkommer gjennom skattyters selvangivelse og myndighetenes utveksling av informasjon benyttes i utgangspunktet kun i den enkelte ligningssak. Det utarbeides ikke for skatteformål noen oversikt over hvilke eiendeler som en større gruppe personer som har flyttet hit, samlet har i sitt gamle hjemland.