Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:316 (2006-2007)
Innlevert: 07.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 15.12.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Korleis meiner statsråden at Mattilsynet skal kunne klare både kontrollfunksjon på den eine sida samtidig som ein tar på seg og vidarefører det viktige samfunnsarbeidet som næringsutvikling betinga av nærheit til produsentane er?

Begrunnelse

Mattilsynet har kompetanse som er viktig for næringsutvikling. Til dømes blei det sagt om eit for ikkje lenge sida opna slakteri i Møre og Romsdal at dette hadde aldri kommen til utan kommuneveterinæren som hjelpte til både med saksgang og andre tips tidleg i prosessen. Så tidleg at utan kunne heile prosjektet blitt kvelt om det var kontrolliveren som hadde tatt overhand i staden for grunderånda. Matilsynet skal ikkje berre fortelje kva som er galt, men også rettleie og inspirere til næringsaktivitet og då aller helst ny aktivitet.
Distriktskontoret i Stranda kommune med stor næringsmiddelindustri og verdsarvsområde med kanskje kommande satsing på ulike produksjonar i framtida vil til dømes kunne bidra positivt til næringsutvikling i regionen.
Dersom Mattilsynet skal vere ein offentleg aktør med rolle som samfunnsutviklar, må ein arbeide på ein slik måte at ein legg vekt på rettleiing, ein må arbeide førebyggjande og byggje opp tillit til bedriftene. Alt dette for å gjere næringsaktørane betre. Denne tilnærminga krev nærleik over tid. I dette scenariet er det viktig at distriktskontora ligg nært og talet på distriktskontor må ikkje drastisk endrast.
Dersom ein ser Mattilsynet i eit slikt perspektiv, vil Mattilsynet spele ei rolle som samfunnsutviklar og ha legitimitet i samfunnet.
I røynda må Mattilsynet kunne balansere begge modellane. Både utføre kontroll og rettleie.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Spørsmålet ble overført fra nærings- og handelsministeren.

I tråd med det som er vanlig for statlige tilsyn, jf. St.meld. nr. 17 (2002-2003), omfatter Mattilsynets arbeid både regelverksutvikling, veiledning om regelverket, inspeksjons-/tilsynsvirksomhet og overvåking av status og utvikling på området.

Veiledning om regelverket er viktig av hensyn til næringsutvikling og bidrar til å sette brukerne i stand til å løse sine utfordringer. Gjennom god veiledning kan tilsynet også bidra til å redusere omfang av regelverksbrudd. Det er derfor ikke noe motsetningsforhold mellom Mattilsynets veiledningsarbeid og inspeksjons-/tilsynsvirksomheten. Mattilsynet fortsetter arbeidet med sikte på å utvikle en enhetlig og helhetlig tilnærming overfor brukerne. Utvikling av en felles tilsynspolitikk som blir gjennomført i hele organisasjonen er viktig i den sammenhengen. Videre er det iverksatt et særskilt opplegg for å møte behovene for veiledning i småskala matproduksjon.

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) har departementet pekt på at det vil bli lagt vekt på effektiviseringsforutsetningene i Mattilsynet. I den sammenhengen vil det skje en viss reduksjon i antallet årsverk. En enstemmig næringskomité har ved behandling av Mattilsynets budsjett for 2007 gitt uttrykk for tilfredshet med at det blir lagt vekt på å følge opp effektiviseringsforutsetningene i Mattilsynet, og at en i den sammenhengen går gjennom både drift og organisering. Departementet har i St.prp. nr. 1 (2006-2007) lagt til grunn at reduksjonen i tallet på årsverk skal skje innenfor rammene av dagens hovedstruktur for Mattilsynet som ble lagt til grunn i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2002-2003).