Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:326 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 22.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at han mener at forskning ikke skal være skattepliktig?

Begrunnelse

NRK kunne i går, den 7. desember 2006, melde at SINTEF i Trondheim hadde blitt pålagt å betale skatt tilbake fra 2001. Beløpet var på ca. 20 mill. kr og Overlikningsnemnda mente at dette var skattepliktig ettersom SINTEF også driver kommersiell forskning.
Det er av spørsmålsstillers klare oppfatning at forskning ikke skal skattlegges.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra kunnskapsministeren.

Rettssaken om skatteplikt for SINTEF verserer fortsatt i rettsapparatet. Jeg vil derfor ikke uttale meg om denne konkrete saken, men avventer rettskraftig dom.

Når det gjelder skattlegging av private forskningsinstitusjoner generelt, er det et grunnleggende utgangspunkt i norsk skatterett at selskaper og institusjoner mv. er skattepliktige for sin inntekt og formue. Et viktig unntak følger av skatteloven § 2-32 første ledd, som sier at selskaper og institusjoner mv. som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt, dvs. "skattefrie institusjoner". Driver en skattefri institusjon økonomisk virksomhet, er imidlertid formue og inntekt av den økonomiske virksomheten likevel skattepliktig, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd. Skatteloven § 2-32 er en generell bestemmelse som kan komme til anvendelse på ulike former for ideelle, veldedige eller allmennyttige institusjoner mv. som ikke har erverv til formål.

Forskning kan være ideell og uten erverv til formål, men også utøves som (ledd i) en kommersiell aktivitet med sikte på å generere overskudd, dvs. med "erverv til formål". Forskning som utføres med sikte på å skape fortjeneste, er typisk den forskning som foregår i næringslivet. Det gjelder både tilfeller der forskning er en hovedaktivitet i bedriften, og tilfeller der forskning utføres som støtte for annen virksomhet. Forskning utgjør for eksempel normalt en vesentlig del av den aktivitet som foregår i legemiddel- og dataindustrien. I disse tilfellene er forskningsvirksomheten etter gjeldende regler skattepliktig på lik linje med annen næringsvirksomhet.

Som opplyst i Stortingets spørretime 29. mars 2006 er det satt i gang et arbeid på embetsmannsnivå for å se på gjeldende skatteregler for forskningsinstituttene. Arbeidet er i sluttfasen. Blant annet på bakgrunn av dette arbeidet vil jeg vurdere om det er behov for endringer når det gjelder skattereglene på dette området.