Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:327 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 18.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Deler statsråden Venstres bekymring for politireformen i Agder, og hva vil statsråden gjøre for å styrke politiet i Agder for å unngå lokal nedbemanning i distriktene?

Begrunnelse

Venstre er nå alvorlig bekymret for politireformen i Agder. Det har lenge vært stor uro rundt Politireformen. Den skulle gi et mer synlig politi, men innbyggerne, spesielt i Lister-regionen, sier de har svekket tillit til politiet. Reformen har ført til sentralisering og spesialisering av politiet i Kristiansand, og langt færre stillinger i distriktet. Nå vil politimester Hareide inndra 19 stillinger, derav antydes 3 stillinger i Flekkefjord, og i Fædrelandsvennen 8. desember kan vi lese om stor intern uro på Politihuset i Kristiansand.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politireformen har gitt politi- og lensmannsetaten organisasjonsmessige og ressursmessige fordeler, som spesielt er kommet til syne i en mer effektiv bekjempelse av alvorlig kriminalitet. De 54 gamle distriktene hadde ikke hatt mulighet til å oppnå det politiet oppnår i dag. Tidligere evalueringer peker imidlertid på behovet for å finne en bedre balanse mellom lokal tilstedeværelse, håndtering av hverdagskriminalitet og ressursbruk på alvorlig kriminalitet. Reformens fase 2, som evalueres nå, har hatt som formål å videreutvikle arbeidsformer og lokal organisering for å imøtekomme disse utfordringene. En evaluering av politireformen vil foreligge ved årsskiftet og det er derfor for tidlig å vurdere reformens resultater.

Agder politidistrikt har hatt en positiv kriminalitetsutvikling med en nedgang i antall registrerte forbrytelser de siste år. Resultatene på sentrale måleområder er også i positiv utvikling. Oppklaringsprosenten når det gjelder forbrytelsessaker er forbedret fra 39,9 pst. i 2004 til 41.2 pst. pr. 1. desember 2006. Restansene på straffesaker bygges ned med gode resultater.

Politidirektoratet opplyser at Agder politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenliknet med andre distrikter. I forbindelse med budsjettildelingen for 2006, gav dessuten justisministeren Agder politidistrikt 1 mill. kr ekstra for at politiet skulle kunne være mer til stede i distriktene, herunder Lister-regionen.

Politidirektoratet opplyser at de nylig gjennomførte rutinemessig tilsyn i politidistriktet, og at de vil følge opp distriktet. Jeg følger utviklingen nøye og har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren følger opp utviklingen slik at alle deler av Agder sikres en god polititjeneste.

Direktoratet foretar nå en gjennomgang og ajourføring av ressursfordelingsmodellen, som ligger til grunn for den årlige budsjettildelingen. Samtlige politimestere og arbeidstakerorganisasjonene har gitt innspill til dette arbeidet.