Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:333 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 12.12.2006
Besvart: 22.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden bekrefte at departementet ser behovet for at trafikksituasjonen i Ålesundsregionen krever umiddelbar aksjon, og er statsråden på det rene med at kommunikasjonsbehovet nå nødvendiggjør at ferge- og hurtigbåttrafikk med døgnkontinuerlig drift er påkrevet for å dekke regionens transportbehov mens tunnelene renoveres, og om ikke dette syn på situasjonen deles av statsråden, kan det opplyses om statsrådens planlagte tiltak og tidsperspektivet på disse?

Begrunnelse

Ellingsøy- og Valderøytunnelene ved Ålesund opplever nå at rehabiliteringsarbeidet forsinkes og sågar stanser opp, med muligheter for alvorlige konsekvenser for befolkning og næringsliv i regionen. Arbeidstilsynets krav om stans i arbeidet samtidig som tunnelene er åpne for trafikk har medført en forverring av kommunikasjonene i regionen som umiddelbart må løses. Fergetrafikken som tidligere betjente strekningene kan, dersom den igangsettes igjen med et rutetilbud som står i forhold til dagens trafikk, legge til rette for en hurtig og effektiv fullføring av tunnelarbeidet uten de problemer samtidig trafikk gir.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at Arbeidstilsynet har gitt pålegg om stenging av alt arbeid som foregår under jord i Ålesundtunnelene samtidig med avvikling av publikumstrafikk og nyttetrafikk.

Frist for stenging var opprinnelig satt til fredag 8. desember 2006 kl. 24.00, men ble senere utsatt til torsdag 14. desember 2006 kl. 24.00.

Statens vegvesen er ikke enig i Arbeidstilsynets begrunnelse for å gi pålegget, og Vegvesenet har av den grunn påklaget pålegget. Statens vegvesen har samtidig bedt om at gjennomføringen av vedtaket utsettes, og at utsettelsen gis oppsettende virkning til klagen er behandlet. Arbeidstilsynet har ikke villet gi slik oppsettende virkning. Arbeidene er derfor stoppet inntil klagen er behandlet. Trafikken går som normalt i denne perioden.

Jeg avventer resultatet av den pågående prosessen mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, før jeg eventuelt vurderer behov for aksjon knyttet til trafikksituasjonen i Ålesundregionen. Jeg vil følge saken nøye i tiden framover.