Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:334 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 12.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): På bakgrunn av at statsråden virker godt informert om de store problemer tilstanden i rv 70 Freifjordtunnelen medfører for hele Kristiansundsregionen, ønsker jeg svar på om statsråden ser at situasjonen krever en umiddelbar forskuttering av de midler som trengs for å fullføre oppgraderingsarbeidet.
I motsatt fall ønskes grunnen til at dette ikke kan skje oppgitt, hvilke alternativer statsråden vurderer, og dessuten om statsråden anser det tilrådelig at situasjonen vedvarer uten konkrete tiltak?

Begrunnelse

Jeg har oppfattet at statsråden er godt kjent med forholdene på rv 70 i Freifjordtunnelen, og at situasjonen oppfattes som prekær lokalt. Det meldes nå, at i tillegg til de forhold som har vedvart med mørk og konstant våt tunnel, så må tunnelen tidvis stenges pga. dårlig luftkvalitet. Riksvei 70 Freifjordtunnelen er hovedforbindelsen fra Kristiansund mot fastlandet og fremstår med en standard som er fullstendig uholdbar, uten at en plan for snarlig løsning på problemene foreligger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Platehvelvet i Freifjordtunnelen er tatt ned. I tillegg er det gjennomført noen midlertidige tiltak for å få vannet bort fra vegbanen i områder med mye vann. Det er en forutsetning at sikkerheten for de som ferdes i tunnelen, blir ivaretatt også i den perioden platehvelvet er fjernet. Staten vegvesen vurderer sikkerheten i tunnelen løpende.

Statens vegvesen regner med at konkurransegrunnlaget for sikringsarbeidene i Freifjordtunnelen kan være klart til utlysing tidlig i 2007. Under forutsetning av at finansieringen er på plass, innebærer dette at det sannsynligvis vil være praktisk mulig å starte anleggsarbeidene sommeren/høsten 2007.

Jeg er kjent med at det lokalt arbeides for å få til en ordning med forskuttering av deler av investeringskostnadene, slik at sikringsarbeidene kan startes i 2007. Samferdselsdepartementet vil se positivt på en slik søknad fra lokalt hold, men dersom dette skal være mulig er det nødvendig med en snarlig avklaring av forskutteringssaken. Jeg vil fortsatt følge saken tett for å sikre en god og snarest mulig løsning.