Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:336 (2006-2007)
Innlevert: 11.12.2006
Sendt: 12.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Offentlig godkjente oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner har helt eller delvis krevd dobbelt betaling for fremføring av lydopptak overfor allmennheten, trolig over flere år.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at de som helt eller delvis har betalt dobbelt kompensasjon for de samme ytelsene, får tilbakebetalt det man har betalt for mye, samt at man for fremtiden innretter sin innkreving på en slik måte at man ikke krever betaling for de samme rettighetene?

Begrunnelse

Overnattingssteder som fremfører lydopptak overfor allmennheten ved å videreformidle TV- og radiosignaler via egen antenne til gjesterommene, har årlig betalt vederlag for dette til Norwaco, samtidig med at bedriftene har betalt vederlag for komponistrettighetene og utøverrettighetene til henholdsvis Tono og Gramo. I vedtak i den såkalte Vederlagsnemnda av 19. april d.å. uttrykkes det at dette helt eller delvis dreier seg om betaling for de samme rettighetene.
Norwaco, Tono og Gramo er alle med hjemmel i åndsverksloven godkjent (gitt enerett) som oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner av Kultur- og kirkedepartementet.
NHO Reiseliv har i henvendelse til departementet av 7. juli 2006 bedt om departementets bistand i forbindelse med at det er avdekket at disse offentlig godkjente oppkrevings- og fordelingsorganisasjonene, trolig over mange år helt eller delvis har krevd dobbelt betaling for fremføring av lydopptak overfor allmennheten, ved en rekke overnattingssteder. Etter gjentatte purringer fra NHO Reiseliv besvarte Kultur- og kirkedepartementet henvendelsen den 19.oktober i år. Av brevet fremgår det at departementet ikke ønsker å bidra til en avklaring av dobbeltbetalingsproblematikken, da de er av den oppfatning at dette er en sak som må løses mellom partene. NHO Reiseliv har i nytt brev til departementet av 8. november anmodet om at departementet revurderer sin oppfatning. Henvendelsen er ikke besvart.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Åndsverkloven gir opphavsmenn enerett til å gjøre sine verk tilgjengelig for allmennheten. Eneretten omfatter bl.a. bruk av verket i kringkastingssending, samt videresending og senere offentlig fremføring av sendingen. Klarering av kringkastings- og senere fremføringsrettigheter skjer gjennom organisasjonene Tono og Gramo. Videresendingsrettighetene klareres gjennom organisasjonen Norwaco.

I vår ble tvist mellom Gramo og medlemmer av NHO Reiseliv behandlet av nemnd etter åndsverkloven § 35 første ledd. Tvisten gjaldt vederlag etter åndsverkloven § 45b for offentlig fremføring av lydopptak i overnattings- og serveringssteder. Det ble bl.a. stilt spørsmål om rettigheter til fremføring av lydopptak på det enkelte hotellrom allerede er klarert via Norwaco.

Nemnda uttalte at om det "kreves ett vederlag for selve videresendingen og ett for at gjestene får tilgang til den ved utplassering av mottaksutstyr, kommer man lett i den situasjon at det i realiteten betales to ganger for samme ytelse". Spørsmålet var imidlertid ikke belyst på en slik måte at nemnda fattet vedtak om dette, og nemnda uttalte at om man "ikke kommer til enighet med organisasjonene om hvordan problemet skal løses, kan sak for nemnda anlegges om dette spørsmål".

Jeg slutter meg til at dette er en sak som bør løses partene imellom, ev. ved at den bringes inn for nemnda.