Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:340 (2006-2007)
Innlevert: 12.12.2006
Sendt: 13.12.2006
Besvart: 22.12.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Etter en dom i Trondheim tingrett kan forskning ved forskningsstiftelsen SINTEF og andre forskningsinstitusjoner komme til beskatning. Det har vært bred politisk enighet om at det ikke skal være skatteplikt på forskning i Norge. Dersom dommen blir stående kan konsekvensen bli mindre penger til forskning. I Stortingets spørretime 29. mars 2006 opplyste finansministeren at en gruppe på embetsnivå skulle se på denne problematikken.
Vil statsråden ta initiativ, om nødvendig endre skatteloven, for å unngå skatt på forskning?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Rettssaken om skatteplikt for SINTEF verserer fortsatt i rettsapparatet. Jeg vil derfor ikke uttale meg om denne konkrete saken, men avventer rettskraftig dom.

Når det gjelder skattlegging av private forskningsinstitusjoner generelt, er det et grunnleggende utgangspunkt i norsk skatterett at selskaper og institusjoner mv. er skattepliktige for sin inntekt og formue. Et viktig unntak følger av skatteloven § 2-32 første ledd, som sier at selskaper og institusjoner mv. som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt, dvs. "skattefrie institusjoner". Driver en skattefri institusjon økonomisk virksomhet, er imidlertid formue og inntekt av den økonomiske virksomheten likevel skattepliktig, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd. Skatteloven § 2-32 er en generell bestemmelse som kan komme til anvendelse på ulike former for ideelle, veldedige eller allmennyttige institusjoner mv. som ikke har erverv til formål.

Forskning kan være ideell og uten erverv til formål, men også utøves som (ledd i) en kommersiell aktivitet med sikte på å generere overskudd, dvs. med "erverv til formål". Forskning som utføres med sikte på å skape fortjeneste, er typisk den forskning som foregår i næringslivet. Det gjelder både tilfeller der forskning er en hovedaktivitet i bedriften, og tilfeller der forskning utføres som støtte for annen virksomhet. Forskning utgjør for eksempel normalt en vesentlig del av den aktivitet som foregår i legemiddel- og dataindustrien. I disse tilfellene er forskningsvirksomheten etter gjeldende regler skattepliktig på lik linje med annen næringsvirksomhet.

Som opplyst i Stortingets spørretime 29. mars 2006 er det satt i gang et arbeid på embetsmannsnivå for å se på gjeldende skatteregler for forskningsinstituttene. Arbeidet er i sluttfasen. Blant annet på bakgrunn av dette arbeidet vil jeg vurdere om det er behov for endringer når det gjelder skattereglene på dette området.