Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:349 (2006-2007)
Innlevert: 13.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 03.01.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): På Dagbladets nettsider 13. desember refereres det til at Forsvarsdepartementet i inneværende måned planlegger å signere en MoU for deltakelse i produksjonen av kampflyet JSF. I artikkelen refereres det blant annet til at dersom et av signaturlandene, på et senere tidspunkt, velger å trekke seg fra prosjektet vil landet bli forelagt en finansiell bot.
Planlegger Forsvarsdepartementet å signere produksjons-MoUen denne måneden, er finansiell bot en av konsekvensene ved å trekke seg, og hvor stor vil denne boten eventuell være?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. desember 2006 med spørsmål fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde knyttet til tidspunktet for eventuell norsk signering av en produksjonsavtale for Joint Strike Fighter (JSF), mulig finansiell bot ved senere å trekke seg fra avtalen og eventuelt hva størrelsen på slik bot kan bli.

Regjeringen har som kjent godkjent en såkalt konseptuell løsning for kampflykjøp og har dermed tatt kampflyprosjektet over i en ny fase. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at Regjeringen ønsker fortsatt konkurranse, og vil derfor opprettholde dialogen med alle de tre aktuelle kandidatene, både JAS Gripen, Eurofighter og Joint Strike Fighter. Regjeringen legger i denne sammenheng også betydelig vekt på at planene knyttet til de industrielle samarbeidsmulighetene kommer på plass for alle kandidatene.

Når det gjelder produksjonsavtalen for JSF, er jeg innstilt på å undertegne den når jeg mener at nødvendige avklaringer har funnet sted. Departementet vil også ta kontakt med de to andre kandidatene, Eurofighter og JAS Gripen, for å drøfte videre samarbeid med dem. Vi har ikke valgt kandidat og vil innlede forhandlinger også med disse to med sikte på et forpliktende utviklingssamarbeid, slik at vi får et enda bedre beslutningsunderlag i denne viktige saken.

Som også omtalt i mitt svar av 7. november 2006 kan en avtale om produksjonssamarbeid sies opp fortløpende med 90 dagers varsel. Dersom Norge signerer, for deretter å trekke seg ut av samarbeidet før fly er bestilt, vil det påløpe utgifter relatert til mulige avslutningskostnader. Dette vil i all hovedsak være kontraktsmodifikasjoner eller termineringsgebyr, for kontrakter inngått på vegne av deltakernasjonene. Størrelsen på disse kostnadene vil være avhengig av hvor lenge Norge eventuelt har vært en del av produksjonsavtalen. Det er således ikke snakk om en finansiell bot ved å trekke seg fra avtalen.