Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:356 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 21.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Asmund Kristoffersen fra Arbeiderpartiet indikerer i et utspill i NRK/NTB 13. desember 2006 at Regjeringen vil sikre at det vil bli en støtteordning for vedovner. Han viser blant annet til en anbefaling fra SFT, og forventer at Regjeringen følger opp. Kristoffersen sier støttebeløpet ikke er diskutert, men at det må være stort nok til å stimulere til utskiftning av gamle vedovner.
Når kan Stortinget forvente en sak om en støtteordning for vedovner?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren.

Lokale luftforurensninger kan gi betydelige helse- og trivselsproblemer i større byer og tettsteder i Norge. Vedfyring er en av hovedkildene til lokal luftforurensning. Utslippene fra vedfyring består av svevestøv, kreftfremkallende PAH-forbindelser og dioksiner.

For å bedre den lokale luftkvaliteten vil et viktig tiltak være å redusere utslippene fra vedfyring. Miljøverndepartementet har på denne bakgrunn mottatt fra Statens forurensningstilsyn (SFT) et forslag om statlig støtteordning for å fremme utskiftning fra gamle til nye rentbrennende ovner, og for å fremme installering av etterbrennerplater og pipehatter. Slike tiltak er forventet å redusere utslipp fra vedovnene. SFT foreslår at det bevilges 30 mill. kr over statsbudsjettet til en slik ordning, og at ordningen utformes slik at aktuelle kommuner kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak.

Miljøverndepartementet vurderer nå SFTs forslag. Jeg tar sikte på at Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en eventuell oppfølging av forslaget i statsbudsjettet for 2008.