Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:360 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 15.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Bergens Tidende har de siste dagene hatt oppslag om en nettside som sjikanerer blant annet barn og unge med Downs syndrom.
Hva kan statsråden gjøre for å stoppe disse grove overtrampene?

Begrunnelse

På nettsiden ratenydowns.com er det lagt ut bilder av mennesker med Downs syndrom, sammen med nedlatende og sjikanerende kommentarer. Foreldre gjenkjenner sine egne barn og er dypt fortvilet. Dette er totalt uakseptabelt, og viser en mangel på respekt for menneskeverdet som er uhyggelig. Dette må da være et klart lovbrudd. Organisasjonen Ups and Downs har på oppfordring fra politiet i Bergen politianmeldt forholdet. Det er viktig at justisministeren setter seg inn i saken og forsikrer seg om at det er hjemmel i vårt lovverk til å påtale denne typen grove krenkelser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I sitt arbeid legger Regjeringen prinsippet om samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede til grunn. Funksjonshemmede skal sikres livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen. Jeg reagerer derfor sterkt på sjikane av en utsatt gruppe som barn med Downs syndrom.

Fra Hordaland politidistrikt opplyses det at politiet ser alvorlig på denne saken. Anmeldelse ble mottatt 12. desember 2006, og det er startet etterforskning.

Når det gjelder spørsmålet om straffbarhet, kan jeg på generell basis opplyse at det er straffbart å krenke en annens fred. Det følger av straffeloven § 390 a at den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bøter eller fengsel inntil to år. Også medvirkning til fredskrenkelse er straffbart. Bestemmelsen er ment å gi et utstrakt vern mot psykiske krenkelser. Generelt skal det mindre til for at en opptreden anses for å være hensynsløs dersom fornærmede er en særlig sårbar person. Hensynsløs atferd som gjerningspersonen ikke regner med at skal bli oppfattet av den det går ut over, faller utenfor straffebudet.

I tillegg er det straffbart å krenke privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold, jf. straffeloven § 390. Det avgjørende er hvorvidt meddelelsen kan karakteriseres som utilbørlig eller uforsvarlig, jf. Rt. 1960 side 1147.

Videre er det straffbart å krenke en annens æresfølelse, jf. straffeloven § 246. Som hovedregel kommer ikke straff til anvendelse dersom det føres sannhetsbevis. Beskyldningen er likevel straffbar dersom den er fremsatt uten at det var noen aktverdig grunn til det eller dersom den ellers er utilbørlig på grunn av formen eller måten den er fremsatt på.

Jeg vil understreke at jeg ikke kan uttale meg om straffbarheten av de konkrete handlingene som spørsmålet gjelder. Denne saken er politianmeldt, og etterforskning av straffesaker er påtalemyndighetens ansvar.

I NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet er det foreslått en lov som gir vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Denne loven vil gi et sivilrettslig vern. Det er blant annet foreslått en bestemmelse som forbyr trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne. I forslaget er det knytter sivilrettslige reaksjoner til brudd på loven, som oppreisning og erstatning for økonomisk tap. Det foreslås også at Likestillings- og diskrimineringsnemnda kan gi pålegg om retting eller stansing av diskriminerende/ trakasserende handlinger, og utstede tvangsmulkt hvis pålegg ikke blir fulgt opp.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet arbeider med å følge opp lovforslaget med sikte på å fremme en odelstingsproposisjon til Stortinget i løpet av 2007.