Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:365 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 22.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Synes justisministeren det er samsvar med Stortingets bekymring for økt vold i nære relasjoner og Haugesund politidistrikts behandling av denne konkrete saken?

Begrunnelse

I Haugesunds Avis kan vi i dag lese om løslatelse av en person som gjentatte ganger har utøvd trusler over for sin tidligere samboer. Personen har flere ganger utløst store væpnet politiaksjoner og har flere ganger blitt idømt besøksforbud. Stortinget har den senere tid hatt stort fokus på vold i nære relasjoner og at dette er et arbeid som må intensiveres og tas på alvor. Jeg forventer derfor at statsråden påtar seg det politiske ansvar fult ut, dersom vedkommende på nytt bevæpner seg og utfører voldshandlinger på grunn av at han nå har blitt løslatt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil styrke innsatsen mot familievold og vold mot kvinner og barn. Bekjempelse av voldskriminalitet, især vold i nære relasjoner, er en høyt prioritert oppgave.

På denne bakgrunn har jeg tatt initiativ til en ny tiltaksplan mot vold i nære relasjoner. Planen vil være klar våren 2007. Jeg vil foreslå en statssekretærgruppe for å bedre koordineringen av Regjeringens samlede arbeid på dette området, og styrke innsatsen for å bekjempe blant annet vold i nære relasjoner.

Jeg har tiltro til at politiet prioriterer bekjempelse av vold i nære relasjoner på en god og effektiv måte i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Opprettelse av familievolds-koordinatorer i alle politidistrikt har bidratt til mer effektiv behandling av disse sakene, men vi har fremdeles en vei å gå for å få ordningen så god som vi ønsker.

Jeg har ikke anledning til å gå inn i etterforskningen av enkeltsaker, og kan derfor ikke uttale meg om den konkrete saken i Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt. Jeg har imidlertid fått opplyst fra politidistriktet at de arbeider bevisst med saker om vold i nære relasjoner. Distriktet har over tid oppnådd flere straffereaksjoner i denne type saker, og det er økt bruk av besøksforbud og voldsalarmer.