Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:374 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 19.12.2006
Besvart: 20.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I Soria Moria-erklæringen heter det at Regjeringen vil sørge for å starte et fullskala anlegg for CO2-fjerning på Kårstø og at målet er fjerning av CO2 innen 2009. I en rapport fra NVE, gjengitt i NRK 18. desember, hevder NVE at dette ikke er mulig. Dette reiser spørsmålet om Regjeringen har bygd sin klimapolitikk på et urealistisk grunnlag.
Står Regjeringen fast på at et fullskala anlegg for fjerning av CO2 på Kårstø vil starte i 2009?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen heter det: "Regjeringen vil sørge for at arbeidet med å etablere et fullskala anlegg for CO2-fjerning på Kårstø startes, og bidra økonomisk til dette. Målet er at fjerning av CO2 skal skje innen 2009, slik at det blir mulig å bruke denne som trykkstøtte for felt i Nordsjøen."
Også i St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Olje- og energidepartementet legges denne målsetting til grunn for Regjeringens forslag om å bevilge 720 mill. kr til et anlegg for CO2-håndtering på Kårstø. Her opplyses det imidlertid at det ses på ulike løsninger for et fangstanlegg på Kårstø. Arbeidet vil gi bedre grunnlag for å vurdere kostnader og framdriftsplan.
I en rapport fra NVE, gjengitt i NRK 18. desember, hevder NVE det vil ta mye tid å få til et slikt anlegg. NVE-direktør Agnar Aas sier NVE "mener dette ikke vil være mulig før ved årsskiftet 2011/2012". Uten et slikt CO2-anlegg vil Kårstø-anlegget kunne slippe ut store mengder CO2 i atmosfæren.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg mottok rapport fra NVEs arbeid med forprosjekteringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø 18. desember. NVE har gjort et meget omfattende og grundig arbeid. Rapporten viser blant annet at det ikke er mulig å oppfylle Soria Moria-erklæringens mål om et fullskala fangstanlegg på Kårstø i 2009. Det er sterkt beklagelig. Regjeringens ambisjon har vært å nå dette målet. Regjeringen vil nå ha en grundig behandling av denne rapporten, og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.

Regjeringens klimapolitikk inneholder flere elementer og virkemidler og er ikke kun bygd på CO2-fangst på Kårstø innen 2009. Uavhengig av hva som skjer på Kårstø, så vil Regjeringen sørge for at Norge oppfyller sine Kyoto-forpliktelser.