Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:379 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 19.12.2006
Besvart: 03.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ved Østrungen i Selbu kommune i Sør-Trøndelag har fylkesmannen laget en "buffersone" utenfor reindriftsområdet Riasten-Hyllingen, på tvers av tidligere praksis, på tvers av lokalbefolkningens ønsker og muligens også på tvers av loven.
Vil statsråden gripe inn i denne saken til fordel for de rammede grunneiere?

Begrunnelse

I flere utmarksregioner i Norge pågår det for tiden konflikter i forhold til arealdisponering og forskjellige brukerinteressers rett til å bruke utmarken. Dette dreier seg både om bruk og vern, og om rovdyr, men også om reindrift versus annen næringsvirksomhet. Det har blitt drevet med reindrift i deler av Trøndelag i flere hundre år. Tidligere var beiterett en forhandlingssak mellom grunneiere og reinbeitelagene. Dessverre har reindriftssamenes styrkede rettigheter blitt fulgt av et økende konfliktnivå. Det kan tyde på at noen av representantene for reindriftsnæringen i dag mener at det ligger et større gevinstpotensial i konflikt med lokalbefolkningen enn i forhandling. En slik utvikling er selvfølgelig ikke heldig og det har medført en rekke rettssaker. I den senere tid har det blitt etablert en praksis der reindriftssamene enten får dekket alle sine kostnader ved å ta sakene inn for retten eller at staten selv fører sak for å sikre reindriften tilgang på nye områder. Så er det grunn til å peke på et stort paradoks. Man hevder altså hardnakket fra Regjeringens og reindriftsnæringens side at tamrein er sky for mennesker og menneskelig infrastruktur. Samtidig er det mange tilfeller hvert eneste år hvor rein blir observert på innmark, hvor den selvfølgelig ikke har noe å gjøre.
Videre har Regjeringen selv i siste reindriftsavtale gått inn for å bevilge penger til et reingjerde rundt Hammerfest fordi reinen ikke skal beite i hagene til folk. I lys av disse forholdene er det jo grunn til å ha en viss sympati for at lokalbefolkningene i norske utmarkskommuner er noe i tvil om hvorvidt det er behov for buffersoner utenfor de definerte reinbeiteområder. Konfliktnivået er til dels høyt i disse sakene og skal utmarksnæringene overleve, må det kunne samhandles. Slik samhandling blir vanskeliggjort dersom en yrkes gruppe og en etnisk gruppe konsekvent blir satt foran de andre. Det må kunne sies å være spesielt uheldig når slike avgjørelser blir tatt på tvers av faglige begrunnelser.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Den saken det refereres til er behandlet av Miljøverndepartementet 22. mai 2006. Departementet behandlet kommuneplanen for Selbu fordi Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag hadde fremmet innsigelse til en rekke hytteområder i planen. Departementet tok innsigelsene delvis til følge og godkjente 18 områder med 130 nye hytter, mens 15 områder med 49 hytter ikke ble godkjent. Av disse var det 25 hytter som var foreslått nærmere enn 5 kilometer fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Departementet mente at hytter nærmere enn 5 km fra grensen for dette reinbeiteområdet burde unngås. Det ble lagt avgjørende vekt på at det var sannsynlig at de foreslåtte hytteområdene ville innebære økt ferdsel som ville forstyrre reinen. Departementets vurdering var her i samsvar med anbefaling fra Landbruks- og matdepartementet, som er det departementet som har ansvaret for reindriftsloven og reindriftsinteressene.

Gjennom planleggingen etter plan- og bygningsloven skal ulike interesser vurderes og nasjonale interesser skal ivaretas. Dette gjelder også interesser knyttet til reindrift. Jeg mener det ikke er grunnlag for å endre den vurderingen som er gjort i denne saken.