Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:392 (2006-2007)
Innlevert: 29.12.2006
Sendt: 03.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En NVE forrige uke varslet at CO2-renseanlegget på gasskraftverket på Kårstø vil bli utsatt med ca. 3 år. Byggekostnaden ble anslått til svimlende 5 mrd. kr. Selv med mangelfull informasjon om prosjektet, så bevilget Stortinget 720 mill. kr til dette formålet i 2007-budsjettet.
Hva var Regjeringens opprinnelige kostnadsanslag for hele prosjektet, og hvilke konsekvenser vil den varslede utsettelsen på prosjektet ha for inneværende og lovede bevilgninger til dette formålet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg mottok rapporten fra NVEs arbeid med forprosjekteringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø 18. desember. NVE har gjort et meget omfattende og grundig arbeid. Regjeringen vil nå ha en grundig behandling av NVEs rapport. Vi vil på egnet måte melde tilbake til Stortinget, herunder planer og videre fremdrift for prosjektet.

En rekke miljøer har arbeidet med anslag på kostnadene ved rensing og deponering fra gasskraftverk. Anslagene og forutsetningene som benyttes for disse varierer. En nødvendig del av NVEs forarbeid knyttet til renseanlegget på Kårstø har vært å sikre mer forpliktende anslag fra aktuelle leverandører når det gjelder kostnader og tidsløp for konkret prosjektering, utbygging og drift av et renseanlegg. NVEs rapport viser at kostnadene for et fullskala fangstanlegg inklusiv transport og lagring vil være i størrelsesorden 5 mrd. kr i investeringer og årlige driftskostnader på 370 mill. kr. Dette er det beste anslaget på det nåværende tidspunkt. NVE oppgir at usikkerheten knyttet til disse anslagene er ± 40 prosent.