Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:399 (2006-2007)
Innlevert: 05.01.2007
Sendt: 05.01.2007
Besvart: 12.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvilket grunnlag har miljøvernministeren for å kunne konkludere med at havområdet rundt Nucula-feltet ikke er svært sårbart, og mener statsråden at avgjørelsen om å tillate leteboring er i tråd med føre-var-prinsippet i miljøpolitikken?

Begrunnelse

Forvaltningsplanen avklarte Regjeringens overordnede rammer for petroleumsaktivitet i Barentshavet. Regjeringen åpnet med dette for aktivitet i store havområder nær land. At det er åpnet for aktivitet betyr ikke at miljøkonsekvensene og miljørisikoen knyttet til aktivitet er avklart uavhengig av aktivitetens karakter og områdene aktiviteten finner sted. Miljøverndepartementet må fremdeles ta stilling til miljørisikoen og miljøkonsekvensene knyttet til hvert enkelt tilfelle.
På spørsmål fra Drammens Tidende 29. desember 2006 sier miljøvernministeren at prøveboring på det omstridte Nucula-feltet nå tillates av Miljøverndepartementet fordi området ikke er svært sårbart.
Nucula-feltet ligger utenfor Nordkapp, hvor det er store forekomster av sjøfugl. Flere miljøorganisasjoner har stilt seg svært kritisk til prøveboring på Nucula på grunn av miljørisikoen knyttet til utslipp av olje og borekjemikalier. I Aftenposten 29. desember 2006 fremkommer det at rapporten som blant annet skal danne grunnlaget for beregning av miljørisiko og beredskapstiltak knyttet til sjøfugl først er ferdigstilt 1. februar i år.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet om hvor det skulle tillates oljevirksomhet i Barentshavet ble behandlet i helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet våren 2006. Hoveddelen av de særlig verdifulle og sårbare områdene ble ikke åpnet for olje- og gassvirksomhet. Regjeringen besluttet imidlertid at petroleumsvirksomhet i allerede tildelte tillatelser t.o.m. 19. konsesjonsrunde kunne videreføres i beltet mellom 35-50 km fra kysten i Troms og Finnmark. Dette er den ytterste delen av det særlig verdifulle og sårbare området langs kysten. I tråd med en føre-var-tilnærming, er det ikke tillatt med leteboring i dette området i den mest sårbare perioden i vår- og sommerhalvåret.

Nucula ligger 44 km fra Finnmarkskysten og er omfattet av området som vurderes som særlig verdifullt og sårbart. Det er derfor viktig å stille strenge vilkår i utslippstillatelser, og miljørisikoen må vurderes konkret for hver enkelt sak. Departementet har gjennom klagebehandlingen av tillatelsen til leteboring på Nucula gått grundig gjennom saken for å sikre at vilkårene for boringen er tilstrekkelig strenge og at de tar hensyn til sårbarheten i området.

Det er foretatt en grundig kartlegging av den konkrete miljørisikoen i området. På denne bakgrunn er det stilt strenge krav til beredskap mot akutt forurensing, blant annet krav om kortere responstid, større tilgjengelighet for beredskapsressurser og bedre overvåking. Vilkårene er blant de strengeste som er stilt noen gang.