Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:402 (2006-2007)
Innlevert: 08.01.2007
Sendt: 08.01.2007
Besvart: 15.01.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til skriftlig spørsmål nr. 383 (2006-2007). Jeg henviste til ulike fortolkninger av Regjeringens eierskapsmelding og Statkrafts rolle for å sikre rimelig kraft til industrien. Spørsmålet var et forsøk på å få en oppklaring på hva Regjeringen egentlig mener med teksten. Statsrådens svar var utelukkende sitat fra stortingsmeldingen, og hjalp ikke i å fortolke teksten.
Jeg spør derfor på nytt: Skal Statkraft pålegges å inngå nye avtaler om å selge strøm til industrien til priser lavere enn markedspris?

Begrunnelse

Det vises til flere oppslag i Nationen om kraft til industrien, blant annet 19. desember 2006 hvor Arbeiderpartiets Terje Lien-Aasland mener at Statkraft må selge billigere kraft enn markedspris til industrien.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det er etter min oppfatning gitt en nokså klar beskrivelse av dette spørsmålet i St.meld. nr. 13 (2006-2007), Et aktivt og langsiktig eierskap ("eiermeldingen").

Regjeringen er opptatt av, og forventer at, Statkraft innenfor EØS-regelverket skal møte norsk industris behov for stabil og langsiktig kraftforsyning. For å sikre dette forventes det at Statkraft utviser stor grad av fleksibilitet med hensyn til de avtalene de tilbyr industrien.

Det er i eiermeldingen forutsatt at Statkraft vil benytte seg av markedsmessige sammensatte kontrakter. Statkraft er kjent med det. Slike kontrakter vil kunne gi risikoavlastning både for Statkraft og industribedriftene. Jeg vil poengtere at premisset om at kontraktene må være innenfor EØS-regelverket medfører at de må være markedsmessige.