Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:412 (2006-2007)
Innlevert: 09.01.2007
Sendt: 10.01.2007
Besvart: 16.01.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Næringslivets Idéfond for NTNU har i brev 11. november 2006 søkt om økonomisk støtte til forskning for budsjettårene 2007 og 2008 som et spleiselag mellom staten og næringslivet. Formålet med Idéfondet er å stimulere til utnyttelse av forskningsresultater fra NTNU for å skape industriell virksomhet. Nærings- og handelsdepartementet støttet prosjektet i 2005 og 2006.
Hvordan vil Regjeringen følge opp dette forskningsprosjektet og den innsendte søknaden?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Som representanten Nørve anfører, har Næringslivets Idéfond for NTNU i budsjettårene 2005 og 2006 mottatt støtte til sin virksomhet på fire millioner kroner i hvert av årene via Nærings- og handelsdepartements tilskudd til Norges forskningsråd. Forskningsrådet ble samtidig gitt et faglig og forvaltningsmessig tilsynsansvar for tilskuddet til Idéfondet. Tilskuddet ble gitt på årlig basis og det var aldri noen forutsetning om at dette skulle etableres som et permanent rammetilskudd til Idéfondets virksomhet. Departementet ba derfor i forberedelsene til budsjettet for 2007 Forskningsrådet om en vurdering av videre tilskudd til Idéfondet og om den valgte finansieringsform var hensiktsmessig.

Forskningsrådet anbefalte at det ikke burde øremerkes et eget tilskudd til Idéfondet over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Forskningsrådet pekte på at den type virksomhet Idéfondet representerer normalt og prinsipielt burde finne sitt rom innen den grunnfinansiering NTNU mottar. Det ble videre vist til at det eksisterer en rekke konkurransebaserte virkemidler rettet inn mot å fremme og styrke samarbeidet mellom næringsliv og universitets- og forskningsmiljøer i Forskningsrådets regi. Et øremerket tilskudd til én institusjon ville i denne sammenheng være uheldig.

Forskningsrådets tilråding ble meddelt Idéfondet, og Nærings- og handelsdepartementet stadfestet i brev til Idéfondet i forbindelse med fremlegg av statsbudsjettet for 2007 at departementet ikke ville øremerke noe eget tilskudd over Forskningsrådets budsjett for 2007.

Idéfondet fremmet en ny søknad til departementet om tilskudd for årene 2007 og 2008 på et møte med departementets ledelse den 23. november 2006.

Regjeringen er opptatt av å stimulere til forskning og til utnyttelse av forskningsresultater fra universitetene og høgskolene i næringsvirksomhet. Det er etablert en rekke virkemidler som retter seg inn mot dette og som Idéfondet står fritt til å søke støtte fra i sin virksomhet, bl.a. over Forskningsrådets budsjett. Nærings- og handelsdepartementet har vurdert Idéfondets fornyede søknad, men ikke funnet å imøtekomme ønsket om egne, øremerkede midler. Dette er også meddelt Idéfondet.