Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:413 (2006-2007)
Innlevert: 09.01.2007
Sendt: 10.01.2007
Besvart: 18.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): 8.-9. september i fjor samlet Granittrock i Groruddalen minst 30 000 mennesker. Arrangementet er rusfritt og det tas ikke inngangspenger fordi man vil at alle trygt skal kunne delta. Rett før jul fikk de frivillige ildsjelene i Granittrock-styret en regning fra politiet på 78 000 kr for vakthold, som de ikke har midler til å dekke.
Er politiet pålagt å kreve en slik betaling, eller ville det være naturlig å opptre mer fleksibelt og positivt i forhold til forebyggende ideelle arrangementer som dertil inngår i Groruddalssatsingen?

Begrunnelse

Mange har bidratt økonomisk og praktisk for at Granittrock skulle kunne gjennomføres rusfritt og uten inngangspenger, bl.a. OBOS, Oslo Vei, Kulturdepartementet, Akers Avis/Groruddalen, Grorud bydel, folk fra Tyreli og et par hundre frivillige som har nedlagt et stort antall dugnadstimer. Det er store kostnader knyttet til et arrangement med velkjente attraktive band for alle alders- og publikumsgrupper, og styret i Granittrock sliter ennå med å få dekket flere regninger som det var vanskelig å forutsi. Det er svært viktig at de kommer i balanse, slik at de får mulighet til å satse minst like positivt og rusfritt i 2007, som er det første året i Regjeringens Groruddalssatsing.
I sin nyttårstale vektla da også statsministeren på en fin måte hvor viktig det er å understøtte de frivillige ildsjelenes innsats. Det blir dermed desto mer uheldig at politiets julehilsen til ildsjelene i Granittrock er en regning på 78 000 kr for vakthold. Det må her opplyses at politiet først varslet arrangørene om at det kunne bli aktuelt å kreve betaling i kort tid før 8.-9. september. Dette skjedde på et tidspunkt hvor det var umulig å endre på bookinger av band e.l. for å få budsjettet til å gå opp i forhold til eventuelle nye utgifter.
Da politiet deretter ble sterkt kritisert for at de ville kreve penger for et slikt rusfritt forebyggende og trygghetsskapende arrangement, og da det ikke var kommet noen regning langt ute i desember, hadde Granittrock-styret god grunn til å håpe at politiet ville avstå fra dette. Flere av de som har reagert på politiets krav har også vist til at politiet ifølge media skal ha stilt med gratis vakthold på arrangementer i mer pengesterk regi, som båtrace på Aker brygge og finanskjendisers bryllup - uten at jeg her har belegg for at disse eksemplene er riktige.
Jeg er fullt innforstått med at politiet krever betaling for å holde tilsyn med kommersielle arrangementer med store billett- og salgsinntekter. Men det bør stille seg annerledes når ildsjeler på egen risiko og uten å tjene én krone, lager forebyggende rusfrie arrangementer. For eksempel Granittrock bidrar antakeligvis vel så mye til trygghet i Groruddalen som atskillige politipatruljer, fordi man får en positiv og trygg møteplass for alle miljøer.
Jeg vet ikke om det er retningslinjene som her stenger for fornuften - i så fall bør de vurderes på nytt - eller om det er politiets praktisering som det i dette tilfelle er noe galt med. Uansett har resultatet for Granittrocks del blitt svært uheldig, og jeg håper dette vil kunne rettes opp. Det er viktig at nærpolitiet kan utvikle et positivt og stimulerende samarbeid med de som vil bidra til trygghet og fellesskap lokalt, noe slike uheldige regninger til ildsjeler ikke akkurat bidrar til.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter politiloven § 25 kan arrangøren pålegges helt eller delvis å dekke utgifter til politiets tilsyn når det av ordensmessige grunner er påkrevd med særlig polititilsyn ved allment tilgjengelige sammenkomster eller tilstelninger.

Når det gjelder arrangementet Granittrock i Groruddalen 8. og 9. september 2006, opplyser Oslo politidistrikt at Stovner politistasjon hadde kontakt med ansvarlig arrangør ved flere anledninger, og at politiet sammen med arrangøren også foretok en befaring av det aktuelle området. Arrangøren ble i forbindelse med dette gjort kjent med at politiet ville komme til å kreve refusjon for utgifter som påløp for nødvendig vakthold.

Arrangøren har skriftlig anmodet Oslo politidistrikt om frafall av refusjonskravet. Dette er ikke ferdigbehandlet i politidistriktet.

Oslo politidistrikt understreker også at det ikke medfører riktighet at politiet i Oslo skal ha stilt med gratis vakthold i forbindelse med båtrace på Aker Brygge og finanskjendisers bryllup, slik det vises til i begrunnelsen fra stortingsrepresentant Jan Bøhler.