Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:432 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 23.01.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I slutten av forrige uke hadde flere medier et oppslag om en person fra Saltdal. Bakgrunnen for oppslagene var vedkommendes tilbud fra Rikstrygdeverket. Han har i dag fått tildelt et åpent kjøretøy men trenger av hensyn til egen livskvalitet et med tak. Dette avvises mht. at det er for kaldt for ham å være ute vinterstid samt at han har "feil" sykdom.
Er statsråden enig i at dette er urimelig, og vil statsråden gripe inn i denne saken samt gjennomgå regelverket på nytt?

Begrunnelse

I de nevnte oppslagene, inklusiv VG lørdag 13. januar, viser det offentlige systemet en mangel på fornuft og forståelse som ikke er i tråd med de signaler statsråden har gitt ved flere anledninger. Slik jeg har oppfattet statsråden er restarbeidskraft og livskvalitet blant de viktigste å ta vare på i et samfunn med stadig større utfordringer og behov.
I saken fra Saltdal fremstår det offentlige som det motsatte og ikke en positiv bidragsyter. Vedkommende person fikk for snart 10 år siden slag og manglet etter dette både førlighet og språk. Etter lang tids trening mestrer nå 58-åringen det aller meste. Han måker bl.a. snø selv. Etter søknad til Rikstrygdeverket har han fått tildelt en åpen motorisert "trehjulssykkel". Problemet med denne er at den ikke har noen form for tak og dette gjør den lite anvendelig når det er kaldt ute. Ifølge offentlige instanser kunne vedkommende fått en annen type kjøretøy hvis han hadde hatt en annen sykdom eller flere sykdommer. For meg er det et stort og uakseptabelt paradoks at dersom vedkommende hadde fått et hjerteinfarkt ville han kunne få et kjøretøy av den typen han ønsker.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeids- og velferdsetaten gir stønad til nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler for personer med varig nedsatt funksjonsevne, jf. folketrygdloven kapittel 10. Det er et krav om årsakssammenheng mellom funksjonsnedsettelsen og det omsøkte hjelpemiddel. Tildeling av hjelpemidler er altså ikke avhengig av diagnose.

Når det gis stønad til ulike typer rullestoler, så gis disse som hovedregel uten noen form for tak. Dersom det skal være grunnlag for å gi stønad til tak til en rullestol, må dette være medisinsk nødvendig. En person med en medisinsk tilstand som gjør vedkommende spesielt utsatt for kulde eller varme, vil for eksempel kunne få tilrettelagt rullestolen med overbygg. Dette vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Jeg har forståelse for at enkeltpersoner kan oppleve at bruken av rullestol på vintertid kan være vanskelig. Likevel vil en endring av regelverket slik at rullestoler som hovedregel kan innvilges med tak ha budsjettmessige konsekvenser. Endringer i regelverket på dette området har foreløpig ikke vært prioritert.