Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:441 (2006-2007)
Innlevert: 16.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Viser til innsendt søknad fra Bergen Røde Kors om støtte til prosjektet "En verdig alderdom - en livsgaranti". Søknaden ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet i oktober 2005 sammen med prosjektbeskrivelse, deretter ble den overlevert Sylvia Brustad (26. februar 2006) personlig av Stein Husebø og 1. juli 2006 ble det sendt purring på manglende svar.
Vil statsråden nå sørge for at Bergen Røde Kors får et raskt og forhåpentligvis positivt svar på søknaden vedrørende støtte til prosjektet?

Begrunnelse

Bergen Røde Kors sykehjem har søkt om støtte til prosjektet "En verdig alderdom - en livsgaranti". De har ikke mottatt svar selv om det har gått over 14 måneder siden søknaden først ble sendt. Undertegnede viser videre til St.meld. nr. 25 hvor det fremkommer at forskning på aldersomsorg, med særskilt vekt på dements, vil bli et viktig satsningsområde. Bergen Røde Kors sykehjem ønsker gjennom sitt prosjekt å bidra til utvikling innenfor den palliative behandlingen, noe som er et særs viktig område sett i lys av den demografiske utviklingen. Undertegnede er av den oppfatning at prosjektet er svært godt, med god kompetanse og prosjektbeskrivelse. Undertegnede stiller seg derfor svært undrende til at søknaden om støtte ikke er blitt besvart.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til brev fra representanten Harald T. Nesvik med spørsmål om en søknad om forskningsmidler fra Bergen Røde Kors sykehjem. Det er riktig slik det framstilles at søknaden fra Bergen Røde Kors sykehjem først ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet i oktober 2005, og at jeg mottok prosjektbeskrivelsen under et møte med Stein Husebø 26. februar 2006. Stein Husebø har også påpekt dette i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet fra juli 2006.

Søknaden fra Bergen Røde Kors beskriver et omfattende og kostnadskrevende prosjekt, hvor det i alt søkes om 7,6 mill. kr hvorav 4,4 mill. kr fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ansvaret for tilskuddsmidlene til slike prosjekter er lagt til Sosial- og helsedirektoratet, som fikk oversendt søknaden fra Bergen Røde Kors 10. mars 2006. Direktoratet forvalter i alt 15 mill. kr som bevilges over statsbudsjettets kapittel 761 post 67 til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I tillegg forvalter Sosial- og helsedirektoratet 6 mill. kr til undervisningssykehjemmene som også skal anvendes til kompetansehevende tiltak, forskning og fagutvikling. Undervisningssykehjemmene får også midler gjennom "Kompetanseløftet 2015".

Søknaden fra Bergen Røde Kors ble behandlet sammen med øvrige søknader fra Helse Vest RHF om tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I søknadsprosessen ble ikke søknaden prioritert høyt nok av Helse Vest RHF til å få tilskudd i 2006. Det er de regionale helseforetakene som kunngjorde ordningen innenfor sin helseregion for midler i 2006. Sosial- og helsedirektoratet foretok deretter den endelige vurderingen av søknadene, og fordeling av midlene ble avsluttet før 1. juli 2006. Sosial- og helsedirektoratet formidlet fordelingen i sitt tilsagnsbrev til de regionale helseforetakene. Ved en inkurie har Bergen Røde kors sykehjem ikke blitt informert om status før nå. Bergen Røde kors sykehjem blir orientert om dette i et brev fra Sosial- og helsedirektoratet som sendes i disse dager. Søknaden vil imidlertid bli vurdert på nytt i 2007.

Det er en stor utfordring å sikre kompetansen i kommunene når det gjelder lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Fra 2007 ønsker derfor Regjeringen å prioritere prosjekter som sikrer god fagutvikling, kompetanseheving og som har nasjonal overføringsverdi. Tiltak som kan sees i sammenheng med aktiviteten i undervisningssykehjemmene skal også prioriteres. Dette er også i samsvar med det Regjeringen legger opp til i oppfølgingen av St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. I den forbindelse er det lagt opp til en økning på i alt 8 mill. kr i 2007 til Norges Forskningsråds program for helse- og omsorgstjenester. Et forskningsprosjekt i den størrelsesorden Bergen Røde Kors søker om, vil også ha muligheter til å bli vurdert som aktuelt der.

Jeg beklager imidlertid den lange tiden det har tatt å besvare søknaden fra Bergen Røde Kors sykehjem.