Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:449 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forliset til lasteskipet "Server" ved Fedje lørdag 13. januar 2007 har medført omfattende oljeutslipp og tilgrising av strand- og havområder. Det er kommet ulike meldinger og ulike reaksjoner på Kystverkets håndtering av situasjonen.
Vil statsråden sørge for at det avholdes åpen høring om arbeidet for å begrense og fjerne oljeutslipp ved dette skipsforliset, slik at flest mulige erfaringer blir brukt til forbedring av oljevernberedskap generelt og forbedring av krisehåndtering hos Kystverket spesielt?

Begrunnelse

Både under forliset og under første fase av arbeidet med å begrense oljeutslippet var det sterk vind. Oljevernutstyrets funksjonsevne i grov og sterk sjø ble grundig testet. Det har fremkommet ulike oppfatninger av om og når private aktører i nærområdet ble varslet og bedt om bistand, og ulike oppfatninger av om private aktørers disponible utstyr var brukelig under de vær og sjøforhold som rådet under første fase etter grunnstøting og etter at grunnstøtt skip knekket i to. Nettopp samarbeid med private aktører med godt utstyr var et viktig argument da Kystverket anbefalte flytting av hoveddepot for oljevernberedskap bort fra Fedje. Denne hendelsen gir derfor en spesiell anledning til å etterprøve denne vurderingen. Det har også fremkommet ulike syn på hvor fort det gikk før Kystverkets eget utstyr og mannskap ble satt inn i arbeidet, hva som egentlig var tilgjengelig av utstyr på/nær Fedje og hvor lang tid det har gått å få på plass utstyr fra andre av Kystverkets deponier. Jeg understreker at jeg er klar over at sjøforklaring om grunnstøtingen er avholdt; det er ikke det jeg etterspør. Jeg viser også til at Statens Havarikommisjon først fra 1. juli 2008 overtar ansvar for også å undersøke sjøulykker, slik at Havarikommisjonens ansvarsområde da omfatter samtlige transportsektorer. Inntil det skjer er det etter min vurdering viktig og nødvendig at oljevernberedskapen i Kystverkets regi underkastes evaluering i forbindelse med større ulykker. Offentlig høring er etter mitt syn nødvendig for å sikre at slik evaluering skjer åpent. For en regjering som tilstreber meroffentlighet går jeg ut fra at det ikke blir avvist.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Forliset av "Server" innebar både fare for mannskapets liv og helse og fare for akutt forurensning. I en slik situasjon skal berging av liv og helse prioriteres, og alle tilgjengelige ressurser som kan bidra i redningsaksjonen disponeres til denne, koordinert av Hovedredningssentralen.

I den grad det er forenlig med en forsvarlig gjennomføring av redningsaksjonen, vil Kystverket parallelt med denne mobilisere personell og materiell til oljevernaksjonen. Når Hovedredningssentralen anser det som tilrådelig skjer det en koordinert avlevering av aksjonsledelse og ressurser til Kystverket.

Oljevernaksjonen etter "Servers" forlis er en statlig oljevernaksjon hvor Kystverket har den operative ledelsen. Etter forurensningsloven kan Kystverket under statlige aksjoner trekke på andre etater som Forsvaret, herunder Kystvakten og dens fartøyer, så vel som kommunale og private beredskapsressurser.

Også under oljevernaksjoner skal hensynet til deltakernes liv og helse prioriteres. Dårlige værforhold, slik som de første døgnene etter "Servers" forlis, vil derfor sette sikkerhetsmessige begrensninger, bl.a. for hvilke fartøy og andre ressurser som kan benyttes under sjøaksjonen, og under strandsanering.

Under og etter en oljevernaksjon av dette omfang er det ofte mange synspunkter på en rekke ulike forhold ved aksjonen. For å dra nytte av disse innspill og erfaringer har Kystverket derfor en fast praksis på å evaluere oljevernaksjoner og øvelser. Dette vil også bli gjort i etterkant av denne oljevernaksjonen. I en slik evaluering vil både de statlige, kommunale, private og frivillige ressurser som har bidratt under aksjonen trekkes inn.

Jeg anser en bred evaluering i etterkant av "Servers" forlis som viktig for å sikre en kontinuerlig forbedring og videre utvikling av oljevernberedskapen og Kystverkets operative krisehåndtering. Dette vil sikres gjennom Kystverkets evaluering. Det er derfor ikke behov for en åpen høring i tillegg.