Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:452 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 24.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Undertegnede stilte i 2006 spørsmål til Olje- og energiministeren for å få avklart dimensjonsvalget på gassrørledningen mellom Kollsnes og Mongstad. Første byggetrinn er nå i gang og Olje- og energiministeren har fortsatt ikke avklart spørsmålet om det blir stilt krav til 12" rør.
Vil Regjeringen sikre at det bygges 12" rør, så lokale næringsmuligheter kan utnyttes?

Begrunnelse

Flere instanser har klaget på konsesjonen og pekt på mulighetene for industriell utvikling basert på bruk av naturgass i regionen dersom kapasiteten på røret utvides til 12". Regjeringen må bidra til å få disse mulighetene realisert i forbindelse med endelig godkjenning av rørledningen. Undertegnede har ved flere anledninger tatt opp realiseringen av et energivarmeverk på Mongstad med statsråden, herunder økt rørkapasitet mellom Kollsnes og Mongstad, slik at dette kan bidra til ny industrivirksomhet i Hordaland og Sogn og Fjordane. På petroleumsseminar i Florø i januar i fjor, uttalte statsråden, ifølge Firdaposten, seg positiv til å lage en røravstikker fra en eventuell ledning til Mongstad opp til Sløvåg. Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, Hordaland Olje og Gass, Mongstad Vekst har i lengre tid arbeidet med å utrede mulighetene for å bruke naturgass også til andre industrielle formål ved eventuell bygging av energiverk på Mongstad. En slik utnyttelse innebærer imidlertid at røret fra Kollsnes til Mongstad utvides fra 10" til 12". Kostnaden ved dette er anslått til om lag 100 mill. kr. Det siste året har det også vært arbeidet med konkrete industriplaner både i Sløvåg og Lutelandet. I Sløvåg planlegges LNG-anlegg i kombinasjon med bunkringsanlegg ved servicekaiene for tanktrafikk. BKK har presentert planer om kogenereringsanlegg og gasskraftverk, ev. lokalisert til Sløvåg, Mongstad eller Kollsnes. På Lutelandet er det planer om utbygging basert på prosessering av gass, CO2 og mineraler.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav konsesjon til Statoil i vedtak av 4. juli 2006 for bygging og drift av en gassrørledning mellom Kollsnes og Mongstad for et 10'' rør med operasjonstrykk på inntil 200 bar.

NVEs vedtak ble påklaget til Olje- og energidepartementet av fylkeskommunene og kommunene i regionen. Olje- og energidepartementet avgjorde klagesaken 19. januar.

Jeg ser det som viktig at det legges til rette for økt miljøvennlig bruk av naturgass innenlands. Utvikling av infrastruktur for naturgass står sentralt i den forbindelse.

Olje- og energidepartementet har kommet til at gassrørledningen skal dimensjoneres med 12''. En gassrørledning med en slik dimensjon vil etter min vurdering legge til rette for og fremme industri- og næringsutvikling i regionen. Samtidig vil denne dimensjoneringen på gassrøret medføre større fleksibilitet i forhold til transportkapasiteten i området.