Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:457 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): På representantskapsmøtet i Fiskebåtrederne i Oslo den 18. januar peker statsråd Andersen på at oljevern er viktig og at staten derfor har gjennomført 30 større og mindre oljevernøvelser i 2006. Representanten forutsetter at når statsråden nevner dette i et foredrag med tittelen "Regjeringens fiskeripolitikk" så dreier dette seg om statlig organiserte og finansierte øvelser.
Hvilken størrelse, beskaffenhet og geografisk spredning har disse 30 oljevernøvelse hatt?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Den samlede oljevernberedskapen består av privat, kommunal og statlig beredskap.

Den statlige beredskapen mot akutt forurensning trer inn ved utslippshendelser som er for store til å bli håndtert av den private og/eller kommunale beredskapen. Kystverket er ansvarlig operativ etat. Ved statlige oljevernaksjoner kan Kystverket mobilisere både andre statlige beredskapsressurser samt private og kommunale beredskapsressurser. Ved større aksjoner kan også bistand fra andre land mobiliseres i henhold til de avtaler Norge deltar i om gjensidig bistand ved akutt forurensning. Blant de private ressursene er petroleumsvirksomhetens oljevernorganisasjon, NOFO, en særlig viktig ressurs ved utslipp til sjø.

I henhold til forurensningsloven skal Kystverket "så vidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem". Kystverkets årlige gjennomføring av kurs og øvelser er svært viktig for en god samordning av beredskapssystemet.

For 2006 har Kystverket opplyst at det ble gjennomført 55 kurs/seminarer og øvelser på ulike nivå innen oljevernberedskap. Kursene og seminarene er helt eller delvis finansiert av Kystverket og de er gjennomført på en rekke steder langs kysten spredt over ulike landsdeler. Det kan i denne sammenheng nevnes at 12 av disse er øvelser for depotstyrker knyttet til de statlige hoveddepotene og 15 var gjennomgang av depotene. Det ble videre gjennomført 4 interkommunale lederøvelser. Kystvaktens fartøyer deltok på 14 av disse øvelsene og gjennomgangene. I tillegg gjennomføres det egne kurs og øvelser for Kystvakten og Kystvaktens fartøyer, bl.a. innen skadestedsledelse.

Den største nasjonale samordningsøvelsen innen oljevern i 2006 var "Samordningsøvelse Bergen". Denne involverte både den private beredskapen ved Statoil Mongstad, Hydro Sture og NOFO, den kommunal beredskapen ved IUA Bergen og omland og Kystverket.

Innen samarbeidsavtalene Norge deltar i med andre land ble det gjennomført en nordisk regionøvelse i Skagerrak, varslingsøvelse med Island og tabel top-øvelse i København innen kjemikalievern. I september ble det også gjennomført en norsk-russisk øvelse, "Øvelse Barents 2006", innen søk, redning og oljevern. Fra norsk side deltok Hovedredningssentralen i Bodø, Kystverket og Kystvakten.

I tillegg til kurs/seminarer og øvelser innen oljevernberedskap ble det i 2006 gjennomført 11 øvelser innen slepebåtberedskapen med slep av tung tonnasje (10 med slep av tankskip og 1 med slep av tungløftfartøy).