Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:462 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 30.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kunnskapsministeren har i forbindelse med høringsnotat om ny friskolelov, foreslått å avvikle muligheten for voksne, som kanskje tidligere har valgt "feil", å kunne ta for eksempel hjelpepleierutdanning gjennom voksenopplæringstilbud på videregående skoles nivå. Innen Regjeringens foreslåtte årsverksøkningen på 10 000 nye stillinger i kommunene, er det et stort behov for ulike helsearbeidere på videregående skoles nivå, jf. omsorgsmeldingen.
Vil statsråden bidra til at forslaget stoppes?

Begrunnelse

Konsekvensen av forslaget vil også være at flere friskoler som i mange tiår har gitt slik utdanning må avvikle sin virksomhet. Dette er lite strategisk i en tid der mangelen på helsepersonell er svært stor, og der skolene fortsatt ønsker å bidra. Voksne skal kunne revelge innen rammen av 8 år på høyskole og universitet, men hvis man vil ta en rask og god yrkesutdanning på videregående skoles nivå, skal man fra nå av være avskåret fra dette.
Skal vi klare det løftet det er å rekruttere nok helsearbeidere fremover, må alle gode krefter settes inn, ja, man bør øke utdanningskapasiteten, og ikke legge kjepper i hjulene for de som ønsker en fagutdanning, og for de gode skolene som fortsatt ønsker å gi disse utdanningene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Etter opplæringsloven § 4A-3 har fylkeskommunene siden 1. august 2000 hatt et lovfestet ansvar for å tilby opplæring til voksne som har rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen får midler til dette gjennom rammefinansieringen. Retten til videregående opplæring gjelder voksne som er født før 1. januar 1978 og som ikke har fullført videregående opplæring. Denne gruppen voksne ble ikke omfattet av rettighetene etter Reform 94. Fylkeskommunen skal også gi tilbud om videregående opplæring til voksne uten rett til videregående opplæring. Dette følger av opplæringsloven § 13-3 annet ledd. Det er imidlertid ikke sagt noe i regelverket om kvantitet. Fylkeskommunen står fritt til å velge om de vil stå for opplæringen selv eller om de vil kjøpe tjenester hos andre tilbydere (også private).

I St.meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen, punkt 6.5 Kunnskapsløft for voksne, fremgår det bl.a. at Kunnskapsdepartementet mener at det er behov for å endre opplæringsloven for å gi flere voksne rett til videregående opplæring. Videre fremgår det at departementet vil fremme et lovendringsforslag om dette våren 2008.

I Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) om endringer i friskoleloven og fagskoleloven (trinn 1) ble Stortinget første gang informert om at forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006 og lagt frem for Stortinget våren 2007 (trinn 2).

Forslag om endringer i friskoleloven ble sendt på alminnelig høring i oktober 2006. I høringsforslaget er det bl.a. foreslått at private videregående skoler med rett til tilskudd fortsatt skulle ha adgang til å ta inn voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven. Videre ble det foreslått at de av skolene som i dag har adgang til å ta inn voksne uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven ikke lenger skal ha en slik adgang. I forbindelse med sistnevnte forslag ble det også foreslått en overgangsordning. Særskilte skoler for funksjonshemmede, og videregående skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler berøres ikke av dette høringsforslaget. I tilknytning til hvert av høringsforslagene er det redegjort for departementets vurderinger. Fristen for å avgi høringsuttalelse gikk ut 2. januar 2007.

Formålet med høringen er å få saken tilstrekkelig belyst, herunder innhente råd fra dem som er berørt av forslagene. Det endelige forslaget til endringer i friskoleloven, bl.a. på bakgrunn av de høringsuttalelsene vi har mottatt i forbindelse med høringen, vil Stortinget få presentert i en odelstingsproposisjon i løpet av våren 2007.