Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:469 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Sykehuset Buskerud HF skal ha styremøte 24. januar 2007 der det skal behandles forslag om å nedlegge Våks i Ramnes i Vestfold, en del av avdeling for rus og psykiatri, eid av Sykehuset Buskerud. Våks gir behandlingstilbud til ungdom mellom 18 og 25 år som sliter med rusproblemer, kombinert med psykiske lidelser som ADHD, traumer, angst og uro.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tilbudet til denne utsatte gruppen pasienter opprettholdes?

Begrunnelse

Regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at det er en prioritert oppgave å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Videre har Regjeringen lenge varslet en opptrappingsplan på rusfeltet. I lys av dette er det merkelig at det varsles en nedleggelse av et frivillig, miljøterapeutisk og medikamentfritt tilbud til ungdom mellom 18 og 25 år. Kristelig Folkeparti er opptatt av at det satses på medikamentfri behandling for rusmisbrukere slik at rusmiddelavhengige skal kunne bli helt fri fra rusavhengigheten. Våks driver 10 plasser for langtidsbehandling fra 6-18 måneder for unge menn. Disse har langvarig misbruk av illegale rusmidler og alkohol. Våks har spesialisert seg på utredning og behandling av ADHD, og mange av de som behandles er ofte sterkt traumatisert fra oppveksten og har psykiatriske symptomer som angst og depresjon, og også personlighetsforstyrrelser. Våks har opparbeidet tverrfaglig kompetanse på området, og samarbeider med andre deler av spesialisthelsetjenesten og det kommunale hjelpeapparatet, i tråd med rusreformen. Våks er det eneste tilbudet i Helse Sør med sitt kompetanseområde, og ved en nedleggelse vil dermed det regionale tilbudet til denne pasientgruppen falle bort. De fleste pasienter ved Våks har tidligere vært gjennom poliklinisk behandling og oppfølging. Kun et fåtall av pasientgruppen har opiatavhengighet, og ingen av pasientene har ønsket substitusjonsbehandling (LAR). Sykehuset Buskerud HF har styrket tilbudet ved LAR, og legger samtidig ned 10 behandlingsplasser for ungdom som ønsker ikke-medikamentell behandling, til fordel for livslang legemiddelassistert behandling. Regional enhet for samordning og analyse av rusbehandling i Helse Sør - RESA - anbefaler en evaluering av helseregionens tilbud til unge rusmiddelavhengige før det legges ned tiltak. I forarbeidene til rusreformen understrekes det at rusfeltet særpreges av mangel på forskning og evaluering av behandlingstiltak, og at det i forbindelse med endringer vil være viktig å ta vare på positive faglige erfaringer. Dette gjør at den foreslåtte nedleggelsen virker forhastet og lite gjennomtenkt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Med hensyn til situasjonen ved den konkrete institusjonen, ARP VÅKS, som representanten Dåvøy tar opp i sitt spørsmål, har jeg vært i kontakt med Helse Sør RHF for nærmere orientering. Styret i Sykehuset Buskerud HF behandlet 24. januar i år et forslag fra administrasjonen om å legge ned driften ved ARP VÅKS. Ved behandling av denne saken avviste styret administrasjonens forslag om nedleggelse av ARP VÅKS.

Jeg kan også tilføye at Helse Sør RHF i løpet av første halvår 2007 skal utarbeide en tiltaksplan for rus og avhengighet som skal ses i sammenheng med revisjon av den regionale planen innen det psykiske helsevernet. I dette planarbeidet vil Helse Sør RHF blant annet vurdere behovet for langtidsplasser, tilbud til unge og samhandling mellom tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og det psykiske helsevernet.

Slik representanten Dåvøy også omtaler i sin begrunnelse for sitt spørsmål, er det en prioritert oppgave for Regjeringen og for meg som helse- og omsorgsminister å styrke tilbudet for mennesker med psykiske lidelser. Dette ble også omtalt i Regjeringens Soria Moria-erklæring. Som en oppfølging av denne erklæringen, oppnevnte jeg ved årsskiftet 2005/2006 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå hvordan rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige. Denne arbeidsgruppen foreslo å innføre en vurderingsfrist på 10 dager og en behandlingsgaranti på 90 dager. Arbeidsgruppens innstilling har nå vært på en høringsrunde. Jeg har nå denne innstillingen og høringsuttalelsene til vurdering, men kan så langt si at jeg er opptatt av at unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige skal få behandling så raskt som mulig.