Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:470 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Statoil har valgt å droppe planene om oljeutvinning på Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. Selskapet har kommet frem til at det ikke er lønnsomt å produsere olje på feltet.
Hvilken betydning tror finansministeren skattesatsen for petroleumsutvinning på 78 pst. har for denne beslutningen, og i hvilken grad tror finansministeren at en lavere skattesats for slike felt ville ført til en bedre utnyttelse av oljeressursene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Rettighetshaverne i Snøhvit-lisensen har konkludert med at oljeproduksjon fra Snøhvit-feltet i Barentshavet ikke er lønnsom. Rettighetshaverne begrunner dette med at tidsfaktoren for en eventuell oljeutbygging var spesielt krevende. Gassproduksjonen på Snøhvit skal etter planen starte høsten 2007, og produksjon fra oljesonen burde derfor startet allerede i 2010, slik at mest mulig olje kunne blitt tatt ut før gasstrykket i feltet ble for lavt. En utbygging av oljesonen ville også ha krevd at det måtte inngås bindende leverandørforpliktelser allerede i inneværende år, og før det tekniske grunnlaget for en utbygging ville ha vært på plass. Ifølge rettighetshaverne ville dette, i dagens opphetede leverandørmarked, vært uforsvarlig, og ført til større usikkerhet rundt de reelle utbyggingskostnadene.

Det norske petroleumsskattesystemet er utformet slik at prosjekter som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt. For prosjekter med marginal og moderat lønnsomhet gir dagens petroleumsbeskatning gunstigere skattevilkår enn ordinær landbeskatning. Dette skyldes høye investeringsbaserte fradrag gjennom raske avskrivninger, friinntekt og fradrag for finanskostnader. Med et slikt system er det lite trolig at en lavere skattesats ville ha ført til økt utnyttelse av oljeressursene i felt med relativt lav lønnsomhet.