Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:484 (2006-2007)
Innlevert: 24.01.2007
Sendt: 24.01.2007
Besvart: 30.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det er en riktig forståelse av kulturminneloven, eventuelt andre relevante lovbestemmelser, at eierskapet til vikingskipene ligger hos Universitetet i Oslo (UiO), eller er det staten som sådan som er eier, eventuelt andre?

Begrunnelse

Direktør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum uttaler til Tønsbergs Blad at det er museet og universitetet i Oslo som eier vikingskipene som i dag står på Bygdøy. UiO har vedtatt at skipene tåler flytting og at slik flytting nå skal planlegges. I den forbindelse er det naturlig nok dukket opp en lokaliseringsdebatt.
Mikkelsen skriver i en e-post til TB følgende: "Skipene tilhører Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og er vedtatt flyttet til Bjørvika."
Vikingskipene tilhører en svært viktig del av norsk kulturarv, men er også et viktig internasjonalt kulturminne. Dersom Mikkelsens fortolkning av lovverket er riktig, er det opp til en svært liten gruppe mennesker å avgjøre skipenes skjebne, hvilket ville være meget uheldig.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Vikingskipene inngår i Universitetet i Oslos vitenskapelige samlinger, og er lokalisert i eget hus på Bygdøy. Når det gjelder spørsmålet om hvem som eier vikingskipene, vises det til kulturminneloven. I henhold til denne er de kulturhistoriske museene pålagt ansvar, på vegne av staten, for å grave ut, samle inn og forvalte automatisk fredete kulturminner fra sine geografiske ansvarsområder. Universitetets kulturhistoriske museum er i forskrift om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven gitt ansvar for å forvalte løse kulturminner fra Østlands- og Sørlandsregionen, herunder også Vestfold. Vikingskipene er slike "løse kulturminner".

Vikingskipene er med andre ord å regne som statens eiendom, og Universitetets kulturhistoriske museum ivaretar statens eierskap. Departementet viser i denne sammenheng til at Universitetet i Oslo også i universitets- og høyskoleloven er gitt et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger.

Styret ved universitetet fattet 20. desember 2006 vedtak om at vikingskipene skal flyttes til et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika når dette er bygget. Denne beslutningen er blant annet begrunnet i et ønske om å bedre forholdene for oppbevaring og utstilling.

Regjeringen har verken tatt stilling til om det skal bygges et nytt kulturhistorisk museum, eller hvor dette skal plasseres. Et eventuelt nytt bygg er av en slik størrelsesorden at det må gjennomføres en konseptevaluering. Hensikten med denne prosessen er å få vurdert alle sider ved byggingen av museet. Flere alternativer må utredes, både med hensyn til innhold, størrelse og plassering. Vurderingen av alternativene vil bli gjenstand for en politisk prosess.

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 12. januar 2007 bedt Universitetet i Oslo om å legge fram alternative konsepter for et nytt kulturhistorisk museum. Departementet har i brevet bedt både om forslag som omfatter vikingskipene og forslag der skipene ikke er inkludert.

Først når alternative konsepter for et fremtidig kulturhistorisk museum er lagt frem, vil det være grunnlag for å kunne ta nærmere stilling til fremtidig lokalisering av vikingskipene. Dette er et nasjonalt anliggende, og så viktig at saken må legges fram for Stortinget. Også budsjettmessige konsekvenser ved eventuell bygging av nytt kulturhistorisk museum må forelegges Stortinget.

Med henvisning til kulturminneloven legger jeg til grunn at vikingskipene fortsatt skal forvaltes av Universitetet i Oslo. Løsningen som velges for lokalisering av samlingene må ivareta behovene for oppbevaring og sikring, samtidig som universitetet må gjøres i stand til å ivareta sitt nasjonale ansvar i forhold til forskning og formidling av samlingene.