Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:487 (2006-2007)
Innlevert: 24.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 02.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har blitt informert av barnevernstjenesten om flere tilfeller der barn under 18 år med omfattende rusproblemer får beskjed om at det er opp til ett års ventetid for å komme inn til behandling. Dette er etter undertegnedes syn svært urovekkende, da slike tilfeller må gripes fatt i så tidlig som mulig.
Hva vil statsråden gjøre for å få fjernet ventetiden for denne gruppen, slik at de får nødvendig hjelp umiddelbart?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt informert av barnevernstjenesten om flere tilfeller der barn under 18 år med omfattende rusproblemer får beskjed om at det er opp til ett års ventetid for å komme inn til behandling. Dette er etter undertegnedes syn svært urovekkende, da slike tilfeller må gripes fatt i så tidlig som mulig. Undertegnede er av den oppfatning at barn og unge som får avdekket alvorlige rusproblemer må få tilbud om behandling så tidlig som mulig, og jeg er videre av den oppfatning at å vente opp til et år for mennesker med alvorlige rusproblemer kan medføre svært alvorlige konsekvenser.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er enig med representanten Nesvik i at barn under 18 år ikke skal måtte vente lenge før de får behandling for sine rusmiddelproblemer. Ettersom representanten Nesvik i sitt spørsmål berører både barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten, har jeg vært i kontakt med både Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og alle de regionale helseforetakene.

BLD viser til barnevernloven og på hvilken måte denne loven regulerer de mest sentrale tiltak for barn under 18 år og hvilke frister som er knyttet til disse tiltakene:

Innkomne meldinger til barnevernstjenesten skal gjennomgås innen 1 uke. Dersom en melding vurderes som hastesak, kan barnevernstjenesten iverksette midlertidig vedtak, som skal godkjennes av fylkesnemndsleder innen 48 timer. Barnevernstjenesten skal innen 6 uker sende fylkesnemnda forslag til tvangstiltak. Fylkesnemnda skal, hvis mulig, innen 4 uker behandle saken.

Vurderes den innkomne meldingen ikke som en hastesak, skal barnevernstjenesten innen 3 måneder (i særlige tilfeller 6 måneder) undersøke saken og treffe vedtak eller forslag til vedtak. Et slikt vedtak skal barnevernstjenesten sette i verk innen 6 uker.

Alle de regionale helseforetakene opplyser at denne pasientgruppen prioriteres høyt.

Det opplyses videre at ventetidene varierer etter hvor alvorlig situasjonen er, de fleste får hjelp innen svært kort tid, og at ingen må vente lenger enn 4 måneder.

Barn og unge er en prioritert oppgave for Regjeringen. Dette er også omtalt i Soria Moria-erklæringen. Som en oppfølging av denne erklæringen, oppnevnte jeg ved årsskiftet 2005/2006 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå hvordan rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige. Denne arbeidsgruppen foreslo å innføre en vurderingsfrist på 10 dager og en behandlingsgaranti på 90 dager. Arbeidsgruppens innstilling har nå vært på en høringsrunde, og jeg har fått innstillingen og høringsuttalelsene til vurdering. Jeg kan så langt si at jeg er opptatt av at unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige skal få behandling så raskt som mulig.