Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:496 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 26.01.2007
Besvart: 06.02.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden forsikre om at den planlagte levekårsundersøkelsen blant kunstnere, som utføres av Telmarksforskning og forventes ferdig i november 2007, også vil omfatte ansatte ved de offentlige orkestrene?

Begrunnelse

Blant annet sett i lys av konflikten vedrørende arbeidsforhold mv. som preget flere av landets offentlige orkestre gjennom fjoråret, er det etter min mening svært relevant å belyse situasjonen til dem som er ansatt ved slike orkestre i den planlagte leveårsundersøkelsen blant kunstnere.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den igangsatte undersøkelsen av inntekts- og arbeidsforhold blant kunstnere er lagt opp slik at man skal kunne sammenligne med tidligere undersøkelser av kunstnernes levekår, særlig INAS-undersøkelsen fra 1993-94 (Elstad/Røsvik Pedersen 1996).

Hovedinnsamlingen av data vil skje gjennom en spørreundersøkelse. Det tas sikte på at spørreskjemaet blir sendt ut på grunnlag av medlemslistene til kunstnerorganisasjonene i Norge. For at undersøkelsen skal bli mest mulig representativ er det viktig at alle mottakere besvarer spørreskjemaet. Selve spørreundersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har omfattende erfaring med å gjennomføre slike undersøkelser på en måte som er metodisk forsvarlig og sikrer svarpersonenes anonymitet. For å oppnå mest mulig pålitelige kunnskaper om kunstneres levekår vil SSB kople sammen opplysningene fra spørreskjemaene med data fra offentlige registre om inntekts-, trygde- og arbeidsforhold (fra FD-trygd) og med informasjon om fordelingen av statlige stipendier (fra Statens kunstnerstipend). Opplegget sikrer at direkte eller indirekte identifiserbar personlig informasjon aldri vil befinne seg andre steder enn i SSB.

Ut fra opplegget som er valgt forventer jeg at kunstnerundersøkelsen vil gi et representativt bilde av inntekts- og arbeidsforholdene for kunstnere i Norge, også profesjonelle musikere, både fast ansatte og frilansere.

Jeg viser for øvrig til side 48 Gjennomgåelse av overenskomster i Kultur- og kirkedepartementets budsjettproposisjon for 2007, (St.prp. nr. 1 (2006-2007)).