Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:497 (2006-2007)
Innlevert: 26.01.2007
Sendt: 29.01.2007
Besvart: 08.02.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Horten kommunestyre vedtok i desember 2006 inhabilitet ved behandlingen av budsjettet for 2 representanter som har bakgrunn fra det frivillige idrettsarbeid. Vedtaket ble gjort bl.a. etter skriftlig råd fra fylkesmannen i Vestfold om at idrettsledere vil kunne være inhabile også i saker som angår andre foreninger enn deres egen.
Vil statsråden gjøre noe for å forhindre at denne type "råd" fra statens side med påfølgende vedtak i kommunale organer bidrar til at det frivillige Norge ekskluderes fra politisk virksomhet?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Som kommunal- og regionalminister kan jeg ikke gå inn i konkrete enkeltsaker. Jeg holder meg derfor til en generell vurdering av den problemstillingen spørsmålet reiser vedrørende forholdet mellom kommune og fylkesmann.

Det er kommunene som forvalter inhabilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven og kommuneloven. Er kommunene usikre på hvilke regler som gjelder eller på forståelsen av disse, kan de kontakte fylkesmannen som har ansvaret for å veilede kommunene. Veiledningsansvaret innebærer å orientere kommunene på generelt grunnlag om rettsreglene på området. Det å vurdere om en person er inhabil vil alltid måtte bero på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Dette må kommunene selv forestå.

Ifølge opplysninger departementet har mottatt fra fylkesmennene gjennom årsrapporter og liknende, er det ikke uvanlig at kommunene etterspør veiledning innenfor kommunalrettslige og forvaltningsrettslige tema. Det er viktig at kommunene kan henvende seg til fylkesmannen når de har behov for rettledning, og at fylkesmannen kan gi dette.

Samtidig er det meget viktig at fylkesmannen har en bevisst holdning til hva det ligger i rollen som veileder, og at dette er noe annet enn å ta stilling i konkrete saker. Selv om kommunen ber om råd, er det likevel kommunen som har rett og plikt til å avgjøre den konkrete sak på bakgrunn av den generelle veiledning den mottar fra fylkesmannen. Kommunen kan ikke overlate til fylkesmannen å konkludere i et saksforhold den selv har ansvar for å ta stilling til.

Det er viktig at både fylkesmann og kommune er bevisst sine ulike roller i dette samspillet.