Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:499 (2006-2007)
Innlevert: 26.01.2007
Sendt: 29.01.2007
Besvart: 06.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvorfor vil ikke samferdselsministeren videreføre den svært vellykkede prøveordningen med at Bergen og enkelte andre byer selv får styre sine andeler av de fylkesfordelte kollektivmidlene slik Stortinget ønsket, men i stedet avslutter ordningen før den er evaluert?

Begrunnelse

Samferdselsministeren varsler i brev til flere byer, blant annet Bergen, at den vellykkede forsøksordningen med at byen selv kan styre sin andel av de fylkesfordelte kollektivmidlene opphører fra slutten av 2007.
Dette er oppsiktsvekkende når man tar i betraktning hvilke fordeler det har gitt at Bergen på denne måten kan koordinere fylkesfordelte midler med sine egne kommunale bevilgninger og slik sett har fått til en god samordning og et bedre kollektivtilbud.
Reverseringen virker som et forsøk fra Senterpartiet på å skru klokken tilbake for å gi fylkeskommunene mer å gjøre. Bergen ønsker ikke dette.
Det kan også oppfattes som et signal om en linje der Regjeringen vil stoppe alle oppgavedifferensieringsprosjektene som gir kommunene muligheter for å overta oppgaver som fylkeskommunen i utgangspunktet har ansvar for.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I 2001 sendte Samferdselsdepartementet ut invitasjon til sju byområder om å søke om å gjennomføre forsøk med alternativ forvaltningsorganisering i storbyområder. Regjeringen Bondevik II forutsatte at eventuelle forsøk var basert på enighet mellom staten, fylkeskommunen og de aktuelle kommunene.

Etter en utrednings- og søknadsperiode ble det godkjent og igangsatt forsøk i fire byområder fra 1. januar 2004, bl.a. Bergen. De øvrige byene valgte enten ikke å søke eller det var lokal uenighet om å søke. Byforsøket i Bergen ble godkjent for fire år i henhold til tidsbegrensningen i forsøksloven, dvs. ut 2007. Forsøksloven forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet. Regjeringen Bondevik II opplyste i brev til Bergen kommune 8. juli 2003 at det kunne gis forlengelse i ett år etter søknad, og viste til retningslinjene der det var fastsatt enighet mellom forvaltningsnivåene.

Ettersom forsøksloven gir anledning til å søke om inntil to års forlengelse, ba Samferdselsdepartementet i brev av 19. oktober 2006 om synspunkter fra partene i de ulike forsøksområdene på spørsmålet om forlengelse. Svarene fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune avslørte at det ikke forelå enighet, og på denne bakgrunn konkluderte Samferdselsdepartementet med at forsøket i Bergen etter de avtalte fire år ikke forlenges. Departementet la i tråd med de overordnede retningslinjene i sin beslutning avgjørende vekt på at forsøkene i utgangspunktet var frivillige, og at fylkeskommune og kommune måtte være enige for at forsøket skulle videreføres.

Hvis partene allikevel i nærmeste framtid skulle komme til enighet om å forlenge forsøksperioden, vil jeg ikke motsette meg det. Jeg vil i den sammenheng vise til at departementet har åpnet for en forlengelse av forsøksperioden med to år i Kristiansands-området hvor alle involverte parter var enige om å søke om forlengelse.

Det er lagt opp til en evaluering av alle byforsøkene, med start ultimo 2007. Jeg viser til at evalueringen i de overordnede retningslinjene for forsøket er bestemt til å skje i etterkant av forsøkene. Regjeringen tar sikte på at den endelige forvaltningsorganiseringen av transportsystemet i storbyområdene vil bli vurdert og besluttet slik at den kan settes i verk samtidig med den regionale forvaltningsreformen. Evalueringen av forsøkene vil være et viktig grunnlag for arbeidet med forvaltningsreformen.