Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:508 (2006-2007)
Innlevert: 29.01.2007
Sendt: 30.01.2007
Besvart: 06.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statnett skal etter planene gå til innkjøp av tre mobile gasskraftverk. I den politiske debatten har flere rød-grønne politikere uttalt at minst to av anleggene skal gå på biobrensel i stedet for gass. I Elektro nr. 1 står det derimot at "biobrensel er nærmest utelukket" pga. logistikkhensyn.
Kan statsråden bekrefte hvilke energibærere som vil bli brukt på Statnetts mobile anlegg?

Begrunnelse

Elektro skriver at "Biobrensler er nærmest utelukket. Det ville krevd en døgnkontinuerlig strøm av høykvalitets biobrensel på store trailere for å fyre et 150 MW anlegg. Biodiesel er dessuten ferskvare, som ikke tåler langvarig lagring. Statoil tillater heller ikke av sikkerhetsgrunner lagring av store mengder brensel innenfor anleggsområdet på Tjeldbergodden".

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Den 16. januar 2007 signerte Statnett en kontrakt om kjøp av to reservekraftanlegg på i alt 300 MW. Anleggene skal være driftsklare vinteren 2007/2008. Statnett har vurdert alternative lokaliseringer av anleggene og vil søke konsesjon om å plassere 150 MW på Tjeldbergodden og 150 MW på Nyhamna. Maskinene har dual-fuel teknologi og kan gå både på gass og diesel. Det er sannsynlig at maskinene også vil kunne drives på biodiesel, men dette vil måtte verifiseres gjennom videre utredninger og tester.

Av hensyn til kraftsituasjonen i Midt-Norge arbeides det med å få reservekraftverkene driftsklare så raskt som mulig. I dette tidsperspektivet ser Statnett det som vanskelig å etablere løsninger for biodiesel allerede fra neste vinter. Videre tyder tilbakemeldinger fra eierne av de nevnte tomtene på at det av sikkerhetsmessige og logistikkmessige grunner ikke er aktuelt med biodiesel på disse stedene. Hvis det skulle bli aktuelt å sette kraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i drift, vil Statnett legge opp til å benytte gass som drivstoff.

Reservekraftverkene er imidlertid mobile og kan senere flyttes til andre steder. Bruk av biodiesel vil ifølge Statnett være mest aktuelt på lengre sikt og på steder uten gasstilførsel. Utfordringene med bruk av 100 pst. ren biodiesel til reservekraft vil være at det vil være krevende i forhold til anskaffelse, transport og lagring da det ennå ikke eksisterer noe nasjonalt marked eller infrastruktur for denne typen brensel. Reservekraftanleggene vil ha kort og uforutsigbar driftstid, noe som gjør dette utfordrende.

I tillegg vil utstyrsleverandøren ifølge Statnett ikke gi tilfredsstillende driftsgarantier ved bruk av biodiesel uten at maskinene gjennom testkjøring kvalifiseres for den aktuelle brenselkomposisjonen. Statnett vil derfor gjennomføre en forstudie og et testprogram for å undersøke denne muligheten for det utstyret som er bestilt. Statnett vil legge vekt på å kartlegge miljøvirkningene ved eventuell produksjon, transport, lagring og bruk av biodiesel.

Reservekraftverkene skal bare produsere kraft i svært anstrengte kraftsituasjoner, det vil si når det er stor sannsynlighet for rasjonering. Det forventes derfor at anleggene vil produsere kraft og ha utslipp svært sjelden, det vil si at de samlede utslippene over tid blir små. Alternative løsninger for drivstoff, og deres miljøvirkninger, må også vurderes på denne bakgrunn. Statnett skal nå søke om NVE og SFT om nødvendige konsesjoner og tillatelser for etablering av reservekraft. Statnett må videre i hvert enkelt tilfelle søke NVE om tillatelse før anleggene eventuelt kan starte kraftproduksjon.