Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:517 (2006-2007)
Innlevert: 31.01.2007
Sendt: 01.02.2007
Besvart: 07.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Synes justisministeren det er greit at politiet fortsetter å bøtelegge, samtidig som de selv ikke følger loven, og vil justisministeren be politiet stoppe utstedelse av bøter som gjelder feil plassering av skilt på snøscooter inntil de nye forskriftene er på plass?

Begrunnelse

Undertegnede stilte i september i fjor spørsmål til samferdselsministeren om hun ville sørge for en nødvendig endring av forskrifter for snøscootere, som gjør det mulig å plassere skilt (kjennemerke) i tråd med forskriftene. Statsråden viste den gang til at man hadde kapasitetsproblemer og derfor ikke kunne love når denne vurderingen skulle kunne gjøres. Etter dette har Justisdepartementet den 2. november 2006 sendt ut et brev til politidistriktene hvor man ber om at disse ikke intensiverer overvåkningen og håndhevelsen av denne delen av regelverket for inneværende sesong. Dessverre er ordlyden i brevet slik at anmodningen kan omgås - noe som allerede har skjedd. Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), regulerer hvordan skiltet skal monteres på snøscooterne. Utseendet på snøscooterne har endret seg vesentlig fra forskriften ble skrevet og frem til i dag, noe som innebærer at det ikke lenger er mulig å montere skiltene i henhold til forskriftene. Det er ikke bare privatpersoner som har dette problemet, også politiet, Forsvaret, frivillig redningstjeneste og yrkesutøvere, har de samme problemene. Kort sagt alle nyere snøscootere. Vegdirektoratet ble allerede i september 2005 gjort oppmerksomme på problemet, og har konkludert med at forskriften må endres.
Dessverre har det tatt tid, og ennå er ikke forslag til endring av forskriften sendt ut på høring. Trolig blir heller ikke forskriften endret inneværende sesong. Men i forslaget til nye forskrifter har man konkludert med at det blir tillatt å montere skiltet på siden av snøscooteren. Denne plasseringen er allerede godkjent i våre naboland, Sverige og Finland. Inntil ny forskrift er på plass bør ikke politiet avstå fra å utstede bøter på grunn av feil plassering av skilt, så lenge skiltet er godt synlig og montert på snøscooteren.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regelverket som omhandler snøscootere og skilting av disse er hjemlet i bl.a. kjøretøyforskriften kapittel 39 og forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5, som hører inn under Samferdselsdepartementets ansvarsområde. Justisdepartementet er gjort kjent med at Vegdirektoratet er i gang med et arbeid for å revidere regelverket for plassering av skilt på snøscooter/beltemotorsykler. Dette arbeidet vil ta noe tid, og man regner ikke med at eventuelle endringer vil kunne tre i kraft for inneværende snøscooter sesong.

Jeg er kjent med det svar som samferdselsministeren gav 19. oktober 2006 på spørsmål nr. 49 fra representanten Bård Hoksrud, og hvor samferdselsministeren avslutningsvis anfører at hun ikke finner det ønskelig å gjøre en overtredelse av reglene for plassering av kjennemerket midlertidig sanksjonsfri.

I brev av 2. november 2006 til Politidirektoratet redegjorde Justisdepartementet for det pågående regelverksarbeidet vedrørende plassering av skilt på snøscooter/beltemotorsykkel. Siden det synes å ha oppstått en viss usikkerhet i bransjen og blant publikum om det pågående arbeidet, ble Politidirektoratet anmodet om å gjøre politidistriktene oppmerksomme på utviklingen og Vegdirektoratets arbeid med en revidering av regelverket. Videre ble det uttalt at departementet ikke ser noen grunn til å intensivere overvåkingen og håndhevelsen av denne delen av regelverket for inneværende sesong.

På bakgrunn av det spørsmål som er stilt vil departementet for øvrig innhente opplysninger fra Politidirektoratet om hva som nå er status i saken.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at behandlingen av konkrete straffesaker hører inn under påtalemyndigheten ansvarsområde, under Riksadvokatens ledelse. Departementet vil derfor også ta kontakt med Riksadvokaten for nærmere opplysninger om hva som er påtalemessig oppfølging av denne type saker.