Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:523 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Vegvesenet og Jernbaneverket har etter pålegg fra samferdselsministeren i høst utredet lange tunneler både for veg og jernbane langs Mjøsa. I EUB 16. januar kommer det frem at de mener tunneler er best for lokalsamfunnet, landskapet og miljøet, allikevel sier de nei til denne løsningen. De vil vurdere å komme med innsigelser hvis Eidsvoll kommune går for tunneløsningen.
Er samferdselsministeren enig i den løsningen Jernbaneverket og Vegvesenet har valgt selv om det vil gå på bekostning av miljøet og naturen?

Begrunnelse

I et oppslag i Eidsvoll Ullensaker Blad 16. januar 2007 kommer det fram at både Jernbaneverket og Vegvesenet sier nei til lokalbefolkningens ønsker om lange tunneler langs Mjøsa (med unntak av en 2,3 km lang jernbanetunnel ved Morskogen) for å skåne natur og miljø, Det er tverrpolitisk enighet i Eidsvoll om at den løsningen Vegvesenet og Jernbaneverket har valgt ikke vil ivareta miljøet, og skuffelsen er stor. Og det er ingen tvil om at det store flertallet i kommunestyret i Eidsvoll vil forkaste forslaget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med Samferdselsdepartementets behandling av Statens vegvesens og Jernbaneverkets forslag til planprogram for utbyggingen av E6 og Dovrebanen langs Mjøsa ble det lokale forslaget om lange tunneler forkastet, hovedsakelig fordi kostnadene ikke stod i forhold til gevinstene. Det tunnelalternativet i Eidsvoll kommune som Samferdselsdepartementet har bedt etatene utrede, og som etatene har forkastet i sitt forslag til kommunedelplan i Eidsvoll kommune, er imidlertid langt mindre omfattende enn alternativet med lange tunneler. Departementets vurderinger av det tidligere alternativet med lange tunneler var i samsvar med etatenes og kan derfor ikke overføres til tunnelalternativet som er utredet i forbindelse med kommunedelplanarbeidet i Eidsvoll kommune.

Jeg legger vekt på at det er etatenes ansvar i forbindelse med planleggingen av infrastrukturtiltak, etter en forutgående konsekvensutredning, å fremme forslag om det alternativet som de på faglig grunnlag mener er best. I konsekvensutredningen har etatene kartlagt konsekvensene de ulike alternativene vil få for blant annet miljø, naturressurser og samfunn. Den faglige anbefalingen på bakgrunn av konsekvensutredningen er basert på en helhetlig vurdering av disse elementene, også sett i sammenheng med de ulike alternativenes utbyggingskostnader.

Statens vegvesens og Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for E6 og Dovrebanen langs Mjøsa i Eidsvoll kommune skal danne et faglig grunnlag for den lokalpolitiske behandlingen i Eidsvoll kommune. Jeg vil derfor ikke kommentere etatenes forslag til kommunedelplan.