Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:525 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Kan statsråden gi en skjematisk fremstilling av fordelingen og forventet økning i de ordinære og spesielle arbeidsmarkedstiltakene i statsbudsjettet for 2007, Handlingsplan mot fattigdom og Handlingsplan for integrering og inkludering; det bes om at fremstillingen viser både bevilgning til ulike tiltak samt antall tiltaksplasser innenfor de angitte satsningsområdene, og kan statsråden antyde hvilke fylker som får økninger, siden noen åpenbart får kutt?

Begrunnelse

I svarbrev av 19. januar på mitt spørsmål til statsråden av 14. januar 2007 vises det til at antallet tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2007 skal opp til 28 000, en økning på 700 plasser utover bevilgningen for andre halvår av 2006. Jeg viser videre til St.prp. nr. 14 (2006-2007), hvor det fastslås at det i andre halvår av 2006 ble gjennomført 1 200 færre tiltaksplasser enn planlagt nivå (26 100 plasser). Med andre ord må antallet tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2007 økes med 1 900 i forhold til antallet tiltaksplasser i andre halvår 2006 for at Regjeringen skal nå sin målsetting.
I Handlingsplan mot fattigdom vises det til at 144 mill. kroner av den samlede bevilgning til arbeidsmarkedstiltak - både ordinære og spesielle (for yrkeshemmede) - skal være fattigdomsrettede. I Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen vises det til at ytterligere 165 mill. kroner av arbeidsmarkedstiltakene er målrettet de mål som denne handlingsplanen setter opp. Sammenholdt med de signaler vi mottar om at tiltaksplasser for yrkeshemmede legges ned, samt det svar statsråden ga på mitt spørsmål av 14. januar, ønsker jeg en redegjørelse for hvor mye av den målsatte tiltaksmassen som er avsatt til yrkeshemmede, gjennom skjermede tiltak, arbeid med bistand mv.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg gjør innledningsvis oppmerksom på at svaret ikke inneholder en direkte skjematisk framstilling slik representanten Solberg ber om. Bakgrunnen er at fordeling og sammensetning mellom de to tiltakspostene over statsbudsjettets kapittel 634, postene 70 og 71, krever forklaringer utover hva en skjematisk framstilling kan gi.

Det er for 2007 bevilget 1432, 8 mill. kr til Arbeids- og velferdsetaten til gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak for ordinære arbeidssøkere under statsbudsjettets kapitel 634 post 70. Dette gir grunnlag for et gjennomsnittlig tiltaksnivå på om lag 11 300 plasser i regi av etaten. I tillegg kommer 500 plasser til forsøk med kommunalt ansvar i Oslo kommune.

Det samlede tiltaksnivået på 11 800 plasser er en økning på om lag 800 plasser sammenlignet med det som lå til grunn for 2. halvår 2006. Innvandrere, ungdom og langtidsledige skal prioriteres ved inntak på tiltak. Innsatsen overfor innvandrere styrkes ytterligere i 2007, jf. Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Det er lagt inn om lag 165 mill. kr i handlingsplanen, som isolert sett gir rom for om lag 1 300 tiltaksplasser, samt personellressurser til oppfølging av tiltaksdeltakerne.

Langtidsmottakere av sosialhjelp, unge i alderen 20-24 år og enslige forsørgere som mottar sosialhjelp prioriteres særskilt som egne målgrupper gjennom Regjeringens satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak mot fattigdom, jf. Handlingsplan mot fattigdom. I 2007 er det satt av 144 mill. kr til om lag 900 nye tiltaksplasser til fattigdomsbekjempelse under kapittel 634. Alt i alt vil den arbeidsrettede innsatsen mot fattigdom gi om lag 4 500 tiltaksplasser i 2007, fordelt med om lag 2 200 ordinære plasser under kapittel 634 post 70 og om lag 2 300 plasser for yrkeshemmede under post 71.

Tiltaksintensiteten, dvs. forholdet mellom ordinære tiltaksdeltakere og summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere, er i dag på et høyere nivå enn i 2005 og 2006. I 2005 lå tiltaksintensiteten i gjennomsnitt på ca. 14 pst. og i 2006 på 15 pst. Gitt anslaget på helt ledige for 2007 i forbindelse med fremleggelsen av St.prp. nr. 1 (2006-2007), gir nivået på 11 800 ordinære arbeidsmarkedstiltak en tiltaksintensitet på nesten 17 pst. Arbeidsmarkedet har forbedret seg ytterligere siden fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007. Det gir grunn til å forvente at tiltaksintensiteten kan bli noe høyere enn dette. En vil komme tilbake med en ny vurdering av situasjonen på arbeidsmarkedet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007.

Regjeringen øker innsatsen i 2007 for å få flere yrkeshemmede i arbeid. Det er viktig at den gunstige situasjonen på arbeidsmarkedet utnyttes slik at flere kan gå over til arbeid. Det er for 2007 bevilget 3662,6 mill. kr til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede under kapittel 634 post 71, Spesielle arbeidsmarkedstiltak. Dette gir grunnlag for et tiltaksnivå på gjennomsnittlig om lag 28 000 plasser.

I St.prp. nr. 14 (2006-2007) gikk det fram at forventet gjennomføring av tiltaksplasser for yrkeshemmede var noe lavere enn planlagt nivå for 2. halvår 2006. Jeg var da opptatt av at etaten satte et sterkt fokus på å nå et høyt nivå på tiltakene mot slutten av året. Ny informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at det har skjedd en sterk opptrapping i løpet av 2. halvår, slik at tiltaksnivået i gjennomsnitt var på om lag 28 000 plasser i desember 2006. Dette vurderes som et godt utgangspunkt for tiltaksgjennomføringen i 2007. Jeg viser ellers til at antall tiltaksplasser for yrkeshemmede i perioden 2002 til 2005 i gjennomsnitt var på 22 200, jf. mitt svar til representanten Solberg av 19. januar 2007.

Arbeids- og velferdsetaten er meddelt mål og rammer for tiltaksvirksomheten basert på St.prp. nr. 1 og Stortingets budsjettvedtak. For 2007 er hovedtrekk i opplegget gjengitt ovenfor. Selve fordelingen av arbeidsmarkedstiltak på fylker foretas av Arbeids- og velferdsdirektoratet i tråd med disse sentrale føringene. Direktoratet fordeler så disse midlene ut fra blant annet kriterier knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet for ordinære ledige og utviklingen i antallet yrkeshemmede. Også fylkene har gjennom planleggingen angitt behov for tiltaksressurser, basert på lokale forhold og vurdering av brukerbehov. Det er så opp til fylkene selv å foreta en hensiktsmessig tiltakssammensetting som ivaretar brukernes behov.

Ettersom fordelingen av midler mellom fylkene gjenspeiler utviklingen på arbeidsmarkedet og beholdningen av yrkeshemmede, kan fylker oppleve endringer i sine rammer fra et år til et annet. I tillegg foretar direktoratet en oppfølging av virksomheten for eventuelt å justere ressursene mellom fylker. Dette kan være nødvendig på grunn av svingninger på de regionale arbeidsmarkedene, endringer i behov og for å sikre god gjennomføring. Jeg vil framheve at tiltaksarbeidet er en meget stor utfordring for etaten. La meg som en illustrasjon nevne at ved utgangen av januar i år deltok 59 200 yrkeshemmede på ulike arbeidsmarkedstiltak, herunder tiltak finansiert over overslagsbevilgningen, attføringsstønad kapittel 2543.

Som det framgår av min redegjørelse ligger antall tiltaksplasser på et høyt nivå. Dette er et godt grunnlag for å nå målsettingen om å få flere i arbeid. Å nå de mål for gjennomføringen departementet har satt på henholdsvis 11 800 og 28 000 plasser i 2007, kan føre til at direktoratet underveis må justere fordelingen av midler mellom fylkene. Opplysninger om hvilke fylker som får lavere og høyere rammer må derfor gis med stort forbehold. Opplysninger fra etaten gir grunnlag for, akkurat nå, å opplyse om at fordelingen på fylker så langt viser at de fleste har fått økte tiltaksrammer. Noen få fylker får noe reduserte rammer 1. halvår 2007 sammenlignet med 2. halvår 2006.

Jeg viser også til mitt tidligere svar til stortingsrepresentant Solberg av 19. januar 2007 hvor det framgår at jeg har bedt etaten forsikre seg om at endringer i tiltakssammensetting er gitt betryggende saksbehandling og er godt faglig begrunnet, samt at eventuelle endringer overfor tiltaksarrangører mv. skjer innenfor forutsigbare tidsrammer.