Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:526 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Hva kan gjøres for å sikre at privatpraktiserende psykologer og psykiatere i større grad prioriterer pasienter ut ifra sykdommens alvorlighetsgrad, og hva kan gjøres for å sikre at en henvisning fra legen er tilstrekkelig dokumentasjon på pasientens behandlingsbehov; i St. prp. nr. 1 (2006-2007) varslet Regjeringen en gjennomgang av avtalene til spesialistene, så vil dette også gjelde psykologer og psykiatere?

Begrunnelse

Vi har blitt kjent med at privatpraktiserende psykologer og psykiatere selv kan velge, og dermed også velge bort, pasienter ut ifra for eksempel bakgrunn, alder eller diagnose. Dette kan åpenbart føre til forskjellsbehandling og til at de som trenger hjelpen mest, ikke blir prioritert.
Det er sentralt å sikre alle lik rett til behandling uavhengig av formidlingsevne, etnisk opprinnelse, alder, kjønn, sykdom og lignende. Dette krever sterkere prioritering og koordinering av pasientinntaket. Når ressursene er knappe er det desto viktigere at de blir brukt der behovet er størst.
I England finnes en form for felles inntakssentral til psykologer og psykiatere. Kanskje er dette en måte å sikre klarere prioritering og dermed at ressursene i større grad blir brukt på de mest alvorlig syke pasientene.
Vi er også kjent med at ikke alle psykologer oppfatter henvisning fra lege som nok, men krever at pasientene i tillegg må skrive brev/søknad med ytterligere utdypning av sitt sykdomsbilde. Dette framstår som urimelig, strider mot praksis i andre spesialisthelsetjenester, og kan også bidra til ytterligere skjevhet i psykologenes prioritering.
Mange pasienter opplever at de får en liste over spesialister med driftsavtaler fra fastlegen sin, og selv må ringe eller skrive til dem.
Mange psykisk syke får ikke svar, og får aldri hjelp.
Privatpraktiserende psykologer og psykiatere er offentlig finansierte gjennom avtaler med staten. Det er viktig at man gjennom disse avtalene søker å påvirke ressursbruken til det beste for pasientene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg ønsker først og fremst å understreke at det er flere behandlingsledd innenfor spesialisthelsetjenesten som ivaretar et behandlingstilbud til mennesker med psykiske problemer. Spesialisthelsetjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser består av distriktspsykiatriske sentra (DPS), sykehusavdelinger og privatpraktiserende spesialister med driftsavtale med regionale helseforetak (private avtalespesialister). Det er et mål i helsepolitikken at DPS skal kunne gi generell spesialisthelsetjeneste til psykisk syke og gjerne i samarbeid med de private avtalespesialistene. Sykehusavdelingene skal være spesialavdelinger med tilbud innenfor de mest alvorlige tilstander.

De få kartlegginger som er foretatt av avtalespesialistenes praksis, viser at det har gått seg til et samarbeid og en arbeidsdeling mellom de private avtalespesialistene og den offentlige tjenesten i forhold til både pasientgrupper og alvorlighetsgrad. Kartleggingene viser samtidig at samarbeidet og arbeidsdelingen fungerer svært forskjellig, og at tilgjengelighet og prioriteringspraksis blant avtalespesialistene ikke alltid er god nok.

I Nasjonal helseplan (2007-2010) varslet Regjeringen at det ville settes i gang et arbeid med sikte på å endre rammebetingelsene for å få en bedre integrering av avtalespesialistene i de regionale helseforetaks "sørge for"-ansvar, herunder sikre riktig prioritering i tråd med pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften og legge til rette for hensiktsmessig oppgavefordeling mellom avtalespesialister og helseforetak.

Det foretas nå et utrednings- og utviklingsarbeid som skal ligge til grunn for en bedre integrering av de private avtalespesialistene. Regjeringen vil komme tilbake til denne saken i løpet av høsten. Jeg understreker at dette gjelder for alle privatpraktiserende spesialister med driftsavtale med regionale helseforetak, herunder psykiatere og psykologer.

I løpet av inneværende år vil det også være etablert et nytt opplegg for aktivitetsregistrering fra de private avtalespesialistene i regi av Sosial- og helsedirektoratet.

La meg legge til at det er en selvstendig målsetting å sikre bedre tilgjengelighet til de privatpraktiserende psykologene og psykiaterne enn i dag. Pasientene skal ikke risikere å ringe rundt og bli møtt av telefonsvarere, ei heller måtte skrive personlige "søknadsbrev" til den enkelte behandler. Departementet vil vurdere flere alternativ med sikte på at denne problematikken skal finne en tilfredsstillende løsning. En form for felles inntakssentral, slik spørsmålsstilleren peker på, vil vurderes i denne sammenhengen.