Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:536 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I Akershus har det blitt et stort engasjement rundt forslaget til Oslopakke 3. Det er motstand mot den store andelen bompengefinansiering og hvor de digitale bomstasjonene skal plasseres. I tillegg ryktes det at Regjeringen vil foreslå et system med veiprising. Regjeringen må derfor legge frem en sak om OP3 før kommune- og fylkestingsvalget i år slik at befolkningen kan utfordre de som stiller til valg om de støtter slike forslag.
Når vil statsråden komme til Stortinget med en sak om Oslopakke 3?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Forventet vekst i arbeidsplasser og befolkning i Oslo og Akershus bidrar til fortsatt transportvekst i hovedstadsområdet, og det stilles store krav til utvikling av et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Regjeringen er fornøyd med at lokalpolitikere i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune tar disse utfordringene på alvor, og gjennom et omfattende tverrpolitisk samarbeid har klart å legge fram et samlet forslag for å møte utfordringene ved å videreføre trafikantbetalingssystemet i hovedstadsregionen gjennom Oslopakke 3.

Det er vedtatt at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konseptvalg i tidligfase - såkalt KS1 - for statlige investeringsprosjekt over 500 mill. kr. Stortinget har også sluttet seg til dette, og Regjeringen følger opp dette arbeidet. Totalkostnadene for Oslopakke 3 overstiger KS1-grensen med mer enn 100 ganger, og jeg ser ingen grunn til at Oslopakke 3 skal behandles annerledes enn andre store samferdselsprosjekt i landet.

Jeg viser også til Stortingets behandling av Dokument nr. 3:8 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2. Et av hovedankepunktene i Riksrevisjonens gjennomgang av Oslopakke 2, var at det ikke var definert klare mål for satsingen. Jeg er opptatt av at det blir definert klare mål for Oslopakke 3, og at pakken blir gjenstand for en grundig og helhetlig utredning. Jeg har allerede påpekt hvor viktig dette er overfor de lokale myndighetene - både i møte og i brev.

Lokale myndigheter har lagt til grunn bruk av bompenger til drift av kollektivtransport i sine vedtak. Dersom det skal bli anledning til slik bruk av bompenger, kreves det en lovendring i vegloven. Et slikt lovarbeid vil naturlig nok kreve noe tid.

En bompengesøknad om Oslopakke 3 er sendt Samferdselsdepartementet fra lokale myndigheter. Bompengesøknaden må imidlertid behandles på vanlig måte i Statens vegvesen før saken kan oversendes Samferdselsdepartementet. Bompengesøknaden er derfor videresendt fra departementet til Vegdirektoratet. Med mange gjenstående problemstillinger før saken kan behandles av departementet, er det for tidlig å si noe om når i stortingsperioden saken kan legges fram for Stortinget.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på et tilsvarende spørsmål fra representanten Odd Einar Dørum 31. januar 2007.