Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:538 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 08.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Steigen-ordføreren omtalte situasjonen i kommunen under det seks døgns lange strøm og telebruddet for "unntakstilstand." Situasjonen avslørte en stor sårbarhetstilstand, som sannsynligvis kan være tilfelle i en rekke kommuner i Norge. Forsanutbyggingsprosjektet i Steigen vil eksempelvis tilby kommunen en kraftig økt energiforsyning og økt forsyningssikkerhet. Prosjektet er anbefalt godkjent av NVE, men har i lengre tid ligget til behandling i departementet.
Vil statsråden nå snarest si ja til Forsanutbyggingen?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Nord-Salten Kraftlag A/L har søkt om tillatelse til bygging av Forsanvatn kraftverk og regulering av Forsanvatnet i Steigen og Hamarøy kommune i Nordland. Som representanten Kristiansen påpeker, har NVE vurdert søknaden og gitt en innstilling til Olje- og energidepartementet hvor det anbefales at prosjektet gis konsesjon på nærmere bestemte vilkår. Jeg stiller meg uforstående til påstanden fra representanten Kristiansen om at saken skal ha ligget til behandling i lengre tid i departementet. NVEs innstilling ble oversendt departementet den 8. januar i år. I tråd med fast og langvarig praksis, har departementet sendt NVEs innstilling på høring blant annet til de berørte kommunene og fylkeskommunen. Høringsfristen er satt til 2. mars i år.

Så snart høringen er avsluttet, vil departementet på bakgrunn av høringsuttalelsene, søknaden og NVEs innstilling ta standpunkt til utbyggingssaken. Eventuell tillatelse til prosjektet vil bli gitt ved kongelig resolusjon.