Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:546 (2006-2007)
Innlevert: 05.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Mennesker med uhelbredelig sykdom har særlig behov for palliativ behandling, noe som innebærer lindring av symptomer, sosial støtte, ivaretakelse av eksistensielle utfordringer og vedlikehold av funksjon. Det trengs tverrfaglig tilnærming og bred kompetanse. På det nye Kreftsenteret på Ullevål universitetssykehus er sengetilbudet på kompetansesenteret for lindrende behandling bestemt avviklet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre et forsvarlig behandlingstilbud for mennesker med uhelbredelig sykdom?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kreftområdet er prioritert av Regjeringen. Palliativ behandling skjer som kjent uavhengig av diagnose, men kreftpasienter utgjør allikevel en stor gruppe innenfor feltet. I Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 pekes det på at samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer er viktig for å gi en god palliativ behandling. De regionale helseforetakene er pålagt i oppdragsdokumentet for 2007 å bidra til å iverksette strategien. I henhold til informasjon fra Helse Øst RHF begynte Ullevål universitetssykehus som kjent allerede i år 2000 å bygge ut det palliative tilbudet gjennom etableringen av regionalt kompetansesenter for lindrende behandling. Senere har tilbudet blitt utvidet til å omfatte et palliativt team og poliklinikk. Fra høsten 2005 har tilbudet omfattet senger øremerket pasienter med spesielle palliative behov. Helse Øst RHF har informert meg om at lindrende behandling har blitt organisert i egen avdeling bestående av kompetansesenter for lindrende behandling, palliativt team, poliklinikk og sengeenhet med seks senger da det nye Kreftsenteret ved Ullevål universitetssykehus ble opprettet på høsten 2006. Av driftsmessige hensyn ble sengene på kompetansesenteret for lindrende behandling innlemmet som en del av den onkologiske sengeposten i Kreftsenteret fra og med 2. februar 2007. Jeg har blitt informert om at tilbudet til pasienter med palliative behov opprettholdes med samme fokus på kvalitet og i samme omfang som tidligere. Jeg er blitt forsikret om at Ullevål universitetssykehus vil fortsette med sin målrettede satsing på lindrende behandling, samt forskning og utdanning innenfor dette feltet. I denne sammenheng vises det til at Ullevål universitetssykehus nylig har fått opprettet et eget professorat i palliativ medisin i samarbeid med Universitetet i Oslo, noe som vil bety mye for videre forskning og utdanning på feltet. Tilbudet for kreftpasienter har vært ett av de fagområdene som har vært foreslått samordnet i prosessen med funksjonsfordeling av tilbud mellom Helse Sør og Helse Øst. I og med beslutningen om sammenslåingen av regionene, er det nå lagt til rette for en bedret samordning av tjenestene i hovedstadsområdet, også på dette området. For å sikre at ressursene utnyttes på best mulig måte og til pasientenes beste, må helseforetakene kontinuerlig vurdere hvordan tilbudet er organisert, og hvorvidt det eksisterende tilbudet kan forbedres. Jeg har tillit til at Ullevål universitetssykehus vil tilby god palliativ omsorg for pasienter i tråd med de føringer som er gitt i årets oppdragsdokument og Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009, og at de vil fortsette sin målrettede innsats på dette området også i framtida.