Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:566 (2006-2007)
Innlevert: 07.02.2007
Sendt: 08.02.2007
Besvart: 19.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansministeren foreslår å velte størstedelen av CO2-kvotekostnadene over på norsk industri. Forslaget innebærer en ekstra skattebyrde for industrien på 3,3 mrd. kr. Dersom Regjeringen skal stå ved skatteløftet i Soria Moria-erklæringen, hvor man lovet å ikke øke skattene utover 2004-nivå, må andre skatter reduseres tilsvarende.
Kan finansministeren angi hvilke skatter og avgifter hun vil redusere med 3,3 mrd. kr?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står overfor i dag. Regjeringen legger avgjørende vekt på å utforme et kvotesystem som bidrar til utslippsreduksjoner. Dagens lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) er innrettet mot perioden 2005-2007.

Det er ikke fremmet noe forslag om fordeling av kvotekostnader slik som gjengitt i spørsmålet. Miljøverndepartementet vil sende forslag til endringer av klimakvoteloven for perioden 2008-2012 på høring. Tildeling av kvotene vil være en av flere viktige problemstillinger som vil omtales i høringsnotatet.