Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:568 (2006-2007)
Innlevert: 07.02.2007
Sendt: 08.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Helse Sør har ikke fornyet driftsavtale med rehabiliteringsinstitusjonen Borger Bad for 2007. Borger Bad tilbys omstillingsmidler til å drive videre i tre måneder etter at kontrakten løper ut 28. februar, forutsatt at de ikke går til rettssak mot Helse Sør.
Mener statsråden dette er en ryddig opptreden av Helse Sør?

Begrunnelse

Helse Sør skal for 2007 bruke 168 mill. kr til rehabilitering. Rehabiliteringsinstitusjonene Borger Bad, Frydenberg rehabiliteringssenter og Ødegården opptreningssenter har ikke fått fornyet driftsavtale med Helse Sør. Disse vil derfor få en alvorlig reduksjon i driftsgrunnlaget sitt og disse må kanskje avvikle driften. Dette er en dramatisk beskjed å få for eiere og personale på én måneds varsel.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ved kjøp av tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner skal regelverket for offentlige anskaffelser følges. Det forutsettes at tilbud som ytes i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner ses i sammenheng med øvrig spesialisthelsetjenestetilbud i regionen. De regionale helseforetakene må vurdere hvilke tilbud det er behov for å kjøpe fra private aktører, og hvilken kvalitet tilbudet skal ha. Når behovet for plasser i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner skal vurderes, vil hvilke pasienter som har behov for tjenester, type tjenester og oppholdenes lengde være aktuelt å vurdere. Resultatet av slike vurderinger vil kunne påvirke behovet for kjøp av plasser i private institusjoner.

Helse Sør RHF rapporterer at det var elleve institusjoner som gav tilbud på rehabiliteringstjenester for 2007. Helse Sør RHF har økt beløpet for kjøp av tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner fra 2006 til 2007. Ved valg av institusjoner, innenfor den økonomiske rammen som er til rådighet, er det lagt vekt på kvalitet og pris. I denne sammenheng er faglige kriterier, som faglig bemanning, utstyr og forskning vektlagt. Helse Sør viser til at kvaliteten på rehabiliteringstjenestene som tilbys er blitt bedre.

En faglig styrking av det institusjonsbaserte rehabiliteringstilbudet, og at tilbudet blir en del av behandlingskjeden for pasienten, vil være en styrke for de som trenger tilbud fra spesialisthelsetjenesten.

Helse Sør RHF har tilbudt Borger Bad midler for en periode på 3 måneder til arbeid for å kunne omstille virksomheten. Det vil være opp til Borger Bad å vurdere om en ønsker å omstille virksomheten og hvordan, og vurdere om en vil søke samarbeid med andre aktører.

Jeg kan ikke gå inn i, eller kommentere, kommunikasjonen mellom enkeltinstitusjoner og det regionale helseforetaket i forbindelse med at en avtale ikke blir videreført i 2007.