Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:570 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 08.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det er viktig at det drives elev- og studentutveksling med USA, og hvordan vil statsråden bidra til at tilbud i tråd med de som tilbys ved Danielsen videregående skole skal kunne fortsette i den hensikt å bidra ytterligere til utveksling mellom USA og Norge?

Begrunnelse

5. februar i år gjennomførte Kunnskapsdepartementet en pressekonferanse sammen med USAs ambassade. Målet var å få frem budskapet om hvor viktig det er at studentutvekslingen mellom landene forbedres. Det ble lansert en egen web-side for å bidra til forenkling for studenter som vil vurdere USA som studieland. Viktig var det også å få frem at andelen studenter fra USA som studerer i Norge er altfor lavt.
I den sammenheng kan det synes underlig at Utdanningsdirektoratet har bedt Danielsen videregående skole om å avslutte et utdanningsopplegg som inkluderer delvis studier på videregående nivå i USA. Direktoratet mener tilbudet er i strid med friskoleloven.
Det er sannsynlig at tilbudet fra Danielsen videregående skole bidrar til å forbedre utvekslingen av studenter også på høyere utdanningsnivå mellom USA og Norge. Det kan derfor virke som om det er en viss grad av motstrid mellom det Kunnskapsdepartementet presenterte som viktige perspektiv i studentutvekslingen mellom Norge og USA på pressekonferansen, og det arbeidet Utdanningsdirektoratet gjør på videregående nivå. Det er også en rekke uklare juridiske sider ved vedtaket, men spørsmålet omhandler ikke disse fordi klagen er til behandling i departementet.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Internasjonalisering i utdanningen handler om å gi unge mennesker den kompetansen de har nytte av for å lykkes i dagens og morgendagens samfunn. Elever og studenter skal gjøres i stand til å kunne delta aktivt i et stadig mer globalisert samfunn. For å oppnå denne kompetansen er det nødvendig å delta aktivt i utveksling av kunnskap. USA står i denne sammenheng sentralt som samarbeidspartner og kunnskapskilde for norske akademiske miljøer. Jeg tror i tillegg at internasjonalt samarbeid bidrar til å heve kvaliteten på norsk utdanning.

Kunnskap om internasjonale forhold har lenge vært en del av norsk videregående opplæring. I læreplanene legges det blant annet vekt på at opplæringen skal fremme demokrati, nasjonal identitet og bevissthet. Elevene skal dessuten utvikle kulturell kompetanse og kulturforståelse for deltakelse i et multikulturelt samfunn.

Friskoleloven skal medvirke til at det kan drives private skoler slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige, for eksempel religiøse skoler eller skoler som er opprettet av faglig-pedagogisk grunner, jf. friskoleloven § 1-1 første ledd.

Jeg er kjent med at Utdanningsdirektoratet i vedtak 20. desember 2006 har pålagt Danielsen videregående skole å avvikle sitt studietilbud i utlandet. Skolen har påklaget vedtaket, og klagesaken er nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. Før klagesaken er ferdig behandlet av klageinstansen er det ikke riktig av meg å kommentere denne enkeltsaken særskilt.

Generelt vil jeg imidlertid bemerke at jeg er positiv til at elever tar hele eller deler av den videregående opplæringen i USA og utlandet generelt, og at det finnes flere ordninger for dette. Jeg vil i den forbindelse vise til ordning med tilskudd til delvis dekning av skolepenger som administreres av Statens lånekasse for utdanning. Etter denne ordningen kan det bl.a. gis tilskudd til delvis dekning av skolepenger ved utenlandske videregående skoler som ikke mottar norsk statstilskudd. I tillegg har EU egne ordninger for mobilitet og Norge har også bilaterale ordninger med enkelte andre land.