Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:571 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 09.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Deler helse- omsorgsministeren befolkningens bekymring for at lokalsykehuset Sørlandet Sykehus, Flekkefjord, kan bli en salderingspost dersom sykehuset blir overført til Helse Vest?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad annonserte onsdag 31. januar 2007 en sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør. Samtidig antydet hun at lokalsykehuset Sørlandet Sykehus, Flekkefjord, ville bli vurdert overført til Helse Vest/Helse Stavanger.
Det er nå stor bekymring blant befolkningen, ansatte og politikere i Flekkefjordsregionen omkring den usikkerhet som er skapt om sykehusets framtid. Sykehuset er svært viktig for Lister-regionen, har sin identitet her og det er viktig å kjenne historien om sykehusets utvikling. Gjennom flere år har sykehuset satset på et høyt faglig nivå, i samarbeid med Sørlandet Sykehus, Kristiansand. Det framstår i dag som et moderne lokalsykehus, nylig utbygd for 240 mill. kr, bl.a. med oppgraderte operasjonssaler og flere spesialisttilbud. Dette gir et godt tilbud til pasientene. Sørlandet Sykehus har også behov for de 40 000 innbyggerne i denne regionen, for å ha et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for effektiv drift av spesialisthelsetjenesten. Hverken de ansatte ved sykehuset i Flekkefjord eller kommunene ønsker overflytting.
En overføring til Helse Vest/Helse Stavanger gir stor usikkerhet for framtiden og nye store utfordringer/avklaringer til bl.a. nabosykehuset i Egersund, foruten manglende tilhørighet til fylkene i vest.
Mange undrer seg også over prosessen rundt sykehusene, der et "interimsstyre" skal avgjøre Flekkefjordsykehusets framtid og der demokratiske prosesser synes helt fraværende.
Det er ikke ønskelig å endre et godt fungerende lokalsykehus som pasientene gir meget gode tilbakemeldinger i pasienttilfredshetsundersøkelser.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringens beslutning om å slå sammen Sør-Øst gjør vi med bakgrunn i behov for bedre samordning av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet spesielt, og mellom dagens Helse Sør og Helse Øst. Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i hovedstadsområdet og på tvers av Helse Sør og Helse Øst, vil være et gode for spesialisthelsetjenesten - også i ytterkanten av de to regionene, og for landet som helhet. I dette arbeidet vil det bli vurdert om det vil være hensiktsmessig å gjøre noen grensejusteringer i randsonene mellom Helse Sør og Helse Øst og de tilliggende helseregionene. Det er lagt til grunn at denne vurderingen vil inngå som oppgave i det videre forberedelsesarbeidet forut for sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst. Jeg gjør oppmerksom på at eventuelle grensejusteringer ikke vil være en beslutning som det er opp til interimsorganisasjonen å avgjøre. Eventuelle endringer av regiongrenser er en beslutning som er tillagt Kongen i statsråd. Det er viktig for meg å understreke at det på ingen måte er konkludert på om det på sikt vil kunne bli noen endringer som følge av disse vurderingene, verken for Sørlandet Sykehus, Flekkefjord - eller for andre sykehus. Jeg er kjent med at det har vært gjort et godt arbeid med å integrere sykehusvirksomheten i Lister-området - og også at det er en betydelig lokal motstand mot mulige endringer. Dette er momenter som naturlig vil bli sett hen til som en del av vurderingene.