Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:572 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 09.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Fylkesmannen i Oppland har nå fastsatt at Høvringen kun kan bruke beltebil frem til 2. påskedag. Med tidlig påske slik som i år vanskeliggjør dette bl.a. vinterbelegget til reiselivsbedrifter.
Vil statsråden snarlig bidra til å oppfylle Stortingets uttalte ønske om at Høvringen skal får benytte beltebilen som tidligere, dvs. hele vintersesongen?

Begrunnelse

Stortinget behandlet i mars 2005 Dokument nr. 8:56 om at bruk av beltevogn til persontransport blir tillatt på samme måte som før, med ref. til Høvringen. Forslaget ble omfattende debattert på Stortinget, hvor et stort flertall sterkt anmodet regjeringen om å legge til rette for bruk av beltebil som tidligere. I forskrift fra november 2005 åpnet miljøvernminister Bjørnøy for at beltebilen på Høvringen igjen kunne ta opp sin tidligere virksomhet, etter noen års midlertidig forbud.
Stortinget forutsatte i sin behandling i mars 2005, og det ble bekreftet av tidligere statsråd Hareide i debatten 15. mars, at det skulle finnes en løsning som var fullt ut tilfredsstillende for Høvringens reiselivsbedrifter, dvs. beltebilen skulle kunne benyttes slik som tidligere, gjennom hele vintersesongen til reiselivsbedriftene.
Fylkesmannen i Oppland har valgt å innskrenke Stortingets og statsrådens intensjoner om at nye regler skulle åpne for et fornyet liv for beltebilen på Høvringen, ved at fylkesmannen har nedlagt forbud mot beltebilen etter 2. påskedag. I enkelte år med tidlig påske, som i år, kan dette medføre en betydelig innskrenkning i bruken. Det er i strid med Stortingets behandling, og statsrådens uttalte ønske i debatten om en "tilfredstillande løysing for Høvringen".
Beltebilen har i en årrekke vært en av de største attraksjonene for vinterturister på Høvringen. Beltebilen har i vintersesongen gitt norske og utenlandske gjester, gamle som unge, anledning til å oppleve et annerledes Vinter-Norge, slik mange av oss gjerne ser at det skal være. Å være gjest inne i beltebilen, å snørekjøre etter, eller å beskue den langs sporet i fjellheimen gir en sterk og positiv opplevelse, helt annerledes og nytt fra det som i dag er vanlig på høyfjellssentre i en tid preget av frykt for snømangel og kalde gjestesenger.
Beltebilen på Høvringen er en integrert del av tilbudet til reiselivsbedriftene, som fjellstuenes og hotellets gjester, men også hyttefolket på Høvringen har ivrig benyttet hele vintersesongen.
Den har en viktig plass i Høvringens "sjel" som et annerledes vintersted, med et tilbud som er nytt for mange, og som finnes få andre steder i landet. Beltebilen er blant de største opplevelsesdimensjonene for vinterfolket på Høvringen, ikke minst for den yngre generasjon. Fylkesmannen kan sikkert være enig i at dette er viktig for å sikre rekrutteringen til reiselivsbedriftene i fremtiden. Beltebilen bidrar også til at eldre som er vanskelig til bens kan oppleve vinter-Norge på sitt beste. Beltebilen legger igjen penger hos reiselivsbedriftene.
Nyere analyser viser at folk i stadig økende grad vil bruke pengene sine på det som vil være mangelvare i fremtiden; stillhet og "ikke-oppmerksomhet" kombinert med moderne komfort. Trender snur, og Høvringen må gis anledning til å utnytte sine fortrinn for fortsatt vekst og utvikling. Høvringen tilbyr uant plass, stor stillhet, og et relativt spredt hytteliv. Man kan fremdeles være usjenert på Høvringen. Beltebilen forsterker Høvringens profil som en ny og annerledes reiselivsdestinasjon. Fylkesmannens forbud mot bruk av beltebil etter 2. påskedag bidrar ikke til arbeidet med å fremme Høvringen som et nytt og annerledes attraktivt reisemål.
Klimatiske forhold gjør vintersesongen stadig kortere for en rekke vintersportssteder i Norge. Da er det beklagelig og oppsiktsvekkende om fylkesmannen på sin side nå bidrar til å korte ned på vintersesongen for reiselivsbedriftene, fjellfolket og gjestene på Høvringen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet fastsatte 7. november 2005 forskrift om tillatelse til bruk av beltebil. Formålet med forskriften var ikke å tillate motorferdsel i utmark i større grad enn tidligere, men å muliggjøre rutetransport med beltebil i samme grad som før ikrafttredelsen av den nye yrkestransportloven.

Forskriftens § 1 gir fylkesmannen anledning til å gi adgang til bruk av beltebil i de tilfelle der det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil etter løyve med hjemmel i tidligere samferdselslov av 4. juni 1976 nr 3. Det fremgår både av ordlyden og av kommentarene til bestemmelsen at den gir fylkesmannen anledning til å gi adgang til bruk av beltebil, men pålegger ingen plikt til å gi slik tillatelse. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse vil det blant annet være naturlig å legge vekt på den tradisjonelle bruk av beltebil i området, hensynet til villreinen, den samlede miljø- og støybelastning samt hensynet til andre brukerinteresser.

Etter det jeg er kjent med har reiselivsbedriftene på Høvringen fått tillatelse av fylkesmannen til bruk av beltebil etter forskriftens § 1 for en periode på tre år. Ved fylkesmannens vurdering av om det skulle gis slik tillatelse ble næringsinteressene vurdert opp mot hensynet til villreinen. Den lange tradisjonen for bruk av beltebil på Høvringen samt hensynet til reiselivsbedriftene førte til at tillatelse ble gitt. Ut ifra hensynet til villreinen - som trenger uforstyrrede beiteområder og ro i forkant av kalvingen - ble imidlertid tidsrommet for bruk av beltebil begrenset til 2. påskedag og ikke til 20. april som reiselivsbedriftene ønsket.

Reiselivsbedriftene på Høvringen påklaget vedtaket, men klagen ble ikke tatt til følge av Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen i Oppland har heller ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket etter at partene i november 2006 anmodet om fornyet behandling av saken.

Etter min vurdering har departementet ved å fastsette forskrift om tillatelse til bruk av beltebil fulgt oppfordringen som fremkom fra Stortingets flertall under behandlingen av Dokument nr. 8:56 (2004-2005). Reiselivsbedriftene på Høvringen er gitt mulighet til å fortsette med rutetransport med beltebil inn til Rondane nasjonalpark fra januar og til påskeukens slutt.