Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:575 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 09.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil samferdselsministeren iverksette tiltak slik at det blir mulig for våpen i tog?

Begrunnelse

Fra årsskiftet ble våpen fjernet fra tog fordi en mente fra NSBs side at det ikke ville være mulig å oppbevare våpen forskriftsmessig. Ved Gjøvik-banen er det gitt dispensasjon fra våpenloven. NSB har tidligere hevdet at våpenprogrammet både var lovstridig, farlig og kostbart. Venstre mener dette er direkte uetisk mht. antall dyr som blir påkjørt av tog. Vi ber derfor samferdselsministeren sørge for at det finnes en mulighet for å oppbevare våpen forskriftsmessig på togene slik at avliving av påkjørte dyr kan finne sted raskt for å forhindre at dyrene lider unødvendig lenge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den siste tidens oppslag har gjort det klart at berørte myndigheter og parter må sette seg sammen for å finne gode løsninger på problematikken rundt påkjørsler og avliving av skadde dyr ved toglinjer. Samferdselsdepartementet har det overordnede sektoransvaret for jernbane, og er i denne sammenheng overordnet myndighet for Jernbaneverket og eier av NSB AS. Samferdselsdepartementet har derfor tatt ansvaret med å sette i gang og koordinere dette arbeidet. I tillegg til Samferdselsdepartementets ansvar tar saken også opp problemstillinger som ligger til Justis- og politidepartementets, Landbruks- og matdepartementets og Miljøverndepartementets ansvarsområder. Disse departementene er derfor naturlige deltagere i arbeidet. Dette gjelder også i forhold til togselskapene og Jernbaneverket. Samferdselsdepartementet har invitert til et møte for å starte prosessen med sikte på å finne gode løsninger for å minimere antall påkjørsler og for å legge til rette for en ordning for effektiv og hurtig avliving av skadede dyr. Når det gjelder våpen i tog som løsning på problemet, vil jeg ikke forskuttere en løsning på det nåværende tidspunkt. Ordningen reiser en rekke problemstillinger, både av dyrevernmessig, sikkerhetsmessig og arbeidsmiljømessig art, som vi nå skal komme til bunns i. Etter å ha vurdert mulige løsninger, vil vi legge til grunn den som på best mulig måte balanserer alle hensynene i saken.