Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:576 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 09.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Våren 2007 er det to år siden forsøksprosjektet med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark ble avsluttet. Rapportene fra forsøket er svært positive. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen gjort det klart at det skal gjøres endringer i Lov om Motorferdsel i utmark når ordningen er evaluert. En slik endring ville styrke lokaldemokratiet, også det i tråd med uttalelser fra Regjeringen i Soria Moria.
Når vil en slik endring tidligst kunne bli forelagt Stortinget?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Forsøket med alternativ forvaltingsordning for motorferdsel i utmark og prosjektet "Motorferdsel og samfunn" (MoSa) er avsluttet, og sluttrapporter er overlevert Direktoratet for naturforvaltning som oppdragsgiver. Rapportene inngår som grunnlagsmateriale i Direktoratet for naturforvaltning sitt arbeid med motorferdselregelverket. Direktoratet har lagt opp til at et eventuelt forslag til reviderte regler sendes på høring i løpet av første halvår 2007. Departementet avventer Direktoratets endelig tilråding som forventes å foreligge annet halvår 2007.

Evalueringen av motorferdselforsøket, MoSa-prosjektet, direktoratets tilråding samt erfaringer med dagens regelverk vil danne grunnlag for eventuelle endringer i regelverket. Eventuelt forslag til lovendring vil trolig kunne fremmes for Stortinget i 2008.